Tăng tài sản cố định

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Không sử dụng phần mềm QLTS >

Tăng tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các nghiệp vụ Tăng tài sản cố định:

Mua sắm tài sản cố định

Tăng do phát hiện thừa sau kiểm kê

Tài sản tăng do XDCB hoàn thành