Lập chứng từ bán hàng từ một hóa đơn

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán bán hàng >

Lập chứng từ bán hàng từ một hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép đơn vị lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn đã lập trước đó.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn tab Hóa đơn.

2. Chọn hóa đơn có trạng thái là Chưa hạch toán, nhấn Lập CTBH hoặc nhấn chuột phải vào hóa đơn, nhấn Lập CTBH.

Lap CTBH tu 1 HD_01

3. Chọn loại chứng từ bán hàng muốn lập. Ví dụ chọn Bán hàng thu tiền gửi.

Lap CTBH tu 1 HD_02

4. Nhấn Đồng ý. Phần mềm sinh chứng từ bán hàng từ hóa đơn vừa chọn với trạng thái Đã lập hóa đơn.

5. Phần mềm cũng lấy lên các Thông tin chung và thông tin Chứng từ. Anh/chị kiểm tra lại các thông tin và khai báo bổ sung các thông tin tại các tab tương ứng. Tại tab Hàng tiền: chọn Kho.

Lap CTBH tu 1 HD_03

6. Chọn tab Thống kê, khai báo Hoạt động, Quỹ tiền (nếu có).

Lap CTBH tu 1 HD_04

7. Nhấn Cất.

8. Để sửa hóa đơn hay chứng từ bán hàng, anh/chị mở hóa đơn hay chứng từ bán hàng, nhấn Bỏ ghi\Sửa.

9. Để xóa hóa đơn hay chứng từ bán hàng, anh/chị mở hóa đơn hay chứng từ bán hàng, nhấn Bỏ ghi\Xóa.

Nếu xóa hóa đơn thì coi như chứng từ bán hàng đó chưa lập hóa đơn, anh/chị cần phải lập lại hóa đơn cho chứng từ bán hàng đó.

Nếu xóa chứng từ bán hàng thì coi như hóa đơn chưa được hạch toán phiếu thu bán hàng, anh/chị cần phải lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn đó.