Lập chứng từ bán hàng không kèm hóa đơn

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán bán hàng >

Lập chứng từ bán hàng không kèm hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép đơn vị lập chứng từ bán hàng trước rồi lập hóa đơn sau.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn hình thức bán hàng. Ví dụ Bán hàng thu tiền ngay bằng tiền mặt.

2. Khai báo các thông tin trên Phiếu thu bán hàng.

Nhập Thông tin chung: Người nộp, Địa chỉ, Mã số thuế, Lý do nộp.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày PT, Ngày HT, Số PT, Số PX.

Không tích chọn Lập kèm hóa đơn.

Tại tab Hàng tiền: chọn Mã hàng, TK Nợ, TK Có, Số lượng, Đơn giá.

4. Lap CTBH truoc, lap HD sau_01

Tại tab Thuế, giá vốn: chọn Thuế suất.

4. Lap CTBH truoc, lap HD sau_02

Tại tab MLNS: nhập Nguồn, Mục, Tiểu mục.

4. Lap CTBH truoc, lap HD sau_03

Tại tab Thống kê: chọn Hoạt động.

4. Lap CTBH truoc, lap HD sau_04

3. Nhấn Cất.

4. Lập hóa đơn bằng cách nhấn Lập HĐ.

4. Lap CTBH truoc, lap HD sau_05

5. Phần mềm lập hóa đơn từ chứng từ bán hàng vừa hạch toán. Chọn Mẫu số HĐ => phần mềm lấy lên Ký hiệu HĐ, Số HĐ.

4. Lap CTBH truoc, lap HD sau_06

6. Nhấn Cất. Sau khi nhấn Cất, phần mềm tự động tích chọn Đã hạch toán trên hóa đơn đồng thời hiển thị Đã lập hóa đơn trên chứng từ bán hàng.

7. Để in hóa đơn, nhấn In, chọn mẫu cần in.

4. Lap CTBH truoc, lap HD sau_07

8. Ví dụ chọn Hóa đơn bán hàng.

4. Lap CTBH truoc, lap HD sau_08

9. Để sửa hóa đơn hay chứng từ bán hàng, anh/chị mở hóa đơn hay chứng từ bán hàng, nhấn Bỏ ghi\Sửa.

10. Để xóa hóa đơn hay chứng từ bán hàng, anh/chị mở hóa đơn hay chứng từ bán hàng, nhấn Bỏ ghi\Xóa.

Nếu xóa hóa đơn thì coi như chứng từ bán hàng đó chưa lập hóa đơn, anh/chị cần phải lập lại hóa đơn cho chứng từ bán hàng đó.

Nếu xóa chứng từ bán hàng thì coi như hóa đơn chưa được hạch toán phiếu thu bán hàng, anh/chị cần phải lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn đó.