Các bút toán hạch toán Nợ TK 3371, 3372, 511x nhưng nghiệp vụ không chọn là Nộp khôi phục hay Nộp trả

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 9. Kiểm tra các nghiệp vụ bất thường >

Các bút toán hạch toán Nợ TK 3371, 3372, 511x nhưng nghiệp vụ không chọn là Nộp khôi phục hay Nộp trả

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp phát hiện các bút toán hạch toán Nợ TK 3371, 3372, 511x nhưng nghiệp vụ không chọn là Nộp phục hồi hay Nộp trả thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

8.2 Nop phuc hoi_01

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Nhấn vào số chứng từ sai lệch trên báo cáo.

2. Nhấn Bỏ ghi\Sửa, sửa lại cột Nghiệp vụ cho đúng.

3. Nhấn Cất.

8.2 Nop phuc hoi_02

- Xem thêm hướng dẫn chi tiết Nộp phục hồi tại đây

- Xem thêm hướng dẫn chi tiết Nộp trả tại đây