Các bút toán hạch toán tài khoản thường xuyên nhưng chọn nguồn không thường xuyên hoặc ngược lại

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 9. Kiểm tra các nghiệp vụ bất thường >

Các bút toán hạch toán tài khoản thường xuyên nhưng chọn nguồn không thường xuyên hoặc ngược lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp phát hiện các bút toán hạch toán tài khoản thường xuyên nhưng chọn nguồn không thường xuyên hoặc ngược lại thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

8.1 TK thuong xuyen_01

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Chọn số chứng từ sai lệch trên báo cáo.

2. Nhấn Bỏ ghi\Sửa và thực hiện sửa lại thông tin tài khoản cho khớp với nguồn kinh phí. Nguồn kinh phí là thường xuyên thì phải chọn đúng tài khoản thường xuyên và ngược lại.

Ví dụ: Đơn vị có Nguồn tiết kiệm chi 10% là nguồn kinh phí thường xuyên thì cần phải chọn đúng TK có tính chất thường xuyên là TK 00821 chứ không phải 00822.

- Ví dụ các TK thường xuyên: 00811x, 00821x, 01211, 01311, 0141, 0181, 5111, 6111x.

- Ví dụ các TK không thường xuyên: 00812x, 00822x, 01212, 01312, 0142, 0182, 5112, 6112x.

3. Nhấn Cất.

8.1 TK thuong xuyen_02