Nộp trả dự toán

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách >

Nộp trả dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Nộp trả dự toán là việc đơn vị sử dụng ngân sách nộp trả kinh phí đã rút (rút tạm ứng hoặc rút thực chi) vào ngân sách nhà nước và số kinh phí này không được tiếp tục sử dụng (trả lại kho bạc và không được hồi lại số dự toán còn lại ở kho bạc)

Nghiệp vụ nộp trả dự toán thường xảy ra với các tình huống sau:

+ Kinh phí đã rút bị thu hồi theo quyết định của kiểm toán nhà nước, các cấp có thẩm quyền

+ Cuối năm sử dụng không hết nộp lại: Số tạm ứng chi thường xuyên không được phép chuyển sang năm sau thì không được thanh toán tiếp, phải nộp trả vào NSNN

2. Định khoản

Nộp trả lại số kinh phí đã tạm ứng:

Nợ TK 3371, 3372

Có TK 111, 112

Đồng thời ghi nhận: Có TK 008 (008111, 008121 (năm trước); 008211, 008221 (năm nay)) - ghi âm

Nộp trả khoản đã chi nhưng không được quyết toán:

Nợ TK 511

Có TK 111, 112

Đồng thời ghi nhận: Có TK 008 (008111, 008121 (năm trước); 008212, 008222 (năm nay)) - ghi âm

3. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ nộp trả dự toán, kế toán lập Phiếu chi, hoặc Ủy nhiệm chi kèm theo Giấy nộp trả kinh phí (Mẫu số C2-05/NS) để ra kho bạc giao dịch nộp trả vào NSNN số kinh phí phải nộp lại.

Ví dụ

Ngày 14/12/2018, đơn vị nộp trả số dự toán đã rút tạm ứng bằng tiền mặt: tiểu mục 9201, nguồn ngân sách huyện tự chủ, kinh phí thường xuyên, số tiền: 25.000.000đ.

4. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Các bước thực hiện

Để nhập số nộp trả dự toán, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt\Lập phiếu chi\Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB hoặc vào nghiệp vụ Tiền gửi\Chi tiền\Chi tiền gửi.

2. Khai báo thông tin về Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB hoặc Phiếu chi tiền gửi.

Nhập thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi, Nộp vào TK.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày PC, Ngày HT, Số PC.

Tại tab Hạch toán: Nhập chi tiết chứng từ: TK Nợ, Số tiền khôi phục, Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục.

oNếu nộp trả khoản đã rút thực chi: chọn cột nghiệp vụ là Nộp trả - Thực chi.

oNếu nộp trả khoản đã rút tạm ứng: chọn cột nghiệp vụ là Nộp trả - Tạm ứng.

Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời, hệ thống tự động hạch toán TK Có - Số tiền âm tương ứng với nghiệp vụ đã chọn.

nop tra tam ung 1

3. Nhấn Cất.

4.In C2-05/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Thông tư 77/2017/TT - BTC).