Các bút toán hạch toán Có TK 611x nhưng nghiệp vụ không chọn là Giảm chi hay Xuất toán

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 9. Kiểm tra các nghiệp vụ bất thường >

Các bút toán hạch toán Có TK 611x nhưng nghiệp vụ không chọn là Giảm chi hay Xuất toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp phát hiện các bút toán hạch toán Có TK 611x nhưng nghiệp vụ không chọn là Giảm chi hay Xuất toán thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

8.3 Giam chi_01

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Nhấn vào số chứng từ sai lệch trên báo cáo.

2. Nhấn Bỏ ghi\Sửa, sửa lại cột Nghiệp vụ cho đúng.

3. Nhấn Cất.

8.3 Giam chi_02

- Xem thêm hướng dẫn chi tiết Giảm chi tại đây

- Xem thêm hướng dẫn chi tiết Xuất toán tại đây