Nộp phục hồi dự toán

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách >

Nộp phục hồi dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Khôi phục dự toán là việc đơn vị sử dụng ngân sách nộp trả kinh phí đã rút (rút tạm ứng hoặc rút thực chi) vào ngân sách nhà nước và số kinh phí này được tiếp tục sử dụng (trả lại kho bạc và được phục hồi lại)

Nghiệp vụ khôi phục dự toán thường xảy ra với các tình huống như sau:

 - Số đã tạm ứng cấp sai nội dung, kho bạc yêu cầu nộp lại, số kinh phí này được tiếp tục rút cho lần sau

 - Số đã rút tạm ứng nhưng đến thời hạn không đủ hồ sơ chứng từ để làm thủ tục thanh toán tạm ứng phải nộp lại kho bạc, số kinh phí này được tiếp tục rút cho lần sau

 - Rút thực chi cấp sai nội dung, sai tài khoản ngân hàng, kho bạc yêu cầu khôi phục lại để làm lại thủ tục lần sau.

2. Định khoản

Nộp phục hồi lại số kinh phí tạm ứng bằng tiền mặt/tiền gửi:

Nợ TK 3371

Có TK 111, 112 (nghiệp vụ: Nộp phục hồi - Tạm ứng)

Đồng thời ghi nhận: Có TK 008 (008211, 008221) - ghi âm

Nộp phục hồi lại số kinh phí thực chi đã rút bằng tiền mặt/tiền gửi:

Nợ TK 511x

Có TK 111, 112 (nghiệp vụ: Nộp phục hồi - Thực chi)

Đồng thời ghi nhận: Có TK 008 (008212, 008222) - ghi âm

Nộp phục hồi số kinh phí tạm ứng bằng chuyển khoản kho bạc:

Nợ TK 511x

Có TK 611x (nghiệp vụ: Nộp phục hồi - Tạm ứng)

Đồng thời ghi nhận: Có TK 008 (008211, 008221) - ghi âm

Nộp phục hồi số kinh phí thực chi đã rút bằng chuyển khoản kho bạc:

Nợ TK 511x

Có TK 611x (nghiệp vụ: Nộp phục hồi - Thực chi)

Đồng thời ghi nhận: Có TK 008 (008212, 008222) - ghi âm

3. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ khôi phục dự toán, kế toán lập Phiếu chi, hoặc Ủy nhiệm chi kèm theo Giấy nộp trả kinh phí (Mẫu số C2-05/NS) để ra kho bạc giao dịch nộp trả vào NSNN số kinh phí phải nộp lại...

Ví dụ

Ngày 14/12/2018, đơn vị nộp khôi phục số dự toán đã rút tạm ứng: Nguồn ngân sách huyện tự chủ, khoản 072, tiểu mục 6549: 12.000.000đ - Kinh phí thường xuyên.  

4. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Các bước thực hiện

Để nhập số khôi phục dự toán, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt\Lập phiếu chi\Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB hoặc vào nghiệp vụ Tiền gửi\Chi tiền\Chi tiền gửi hoặc vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác

Ví dụ chọn Nộp phục hồi bằng Tiền mặt.

2. Khai báo thông tin về Phiếu chi.

Nhập thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Tại tab Hạch toán:

oNhập chi tiết chứng từ: TK Nợ, Số tiền khôi phục, Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục.

oNếu khôi phục khoản đã rút thực chi: chọn cột nghiệp vụ là Nộp phục hồi - Thực chi.

oNếu khôi phục khoản đã rút tạm ứng: chọn cột nghiệp vụ là Nộp phục hồi - Tạm ứng.

Tại tab Thống kê: chọn Hoạt động tương ứng.

Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời, hệ thống tự động hạch toán TK Có - Số tiền âm tương ứng với nghiệp vụ đã chọn.

Nop phuc hoi 1

3. Nhấn Cất.

4. In C2-05/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Thông tư 77/2017/TT - BTC)