Xuất khẩu báo cáo tài chính

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 4: Nộp báo cáo >

Xuất khẩu báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trên màn hình Nộp báo cáo, nhấn Xuất khẩu báo cáo  => chương trình sẽ chuyển sang màn hình Xuất khẩu báo cáo tài chính.

R23_Tong hop 2