Hướng dẫn in báo cáo

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 4: Nộp báo cáo >

Hướng dẫn in báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Giúp đơn vị in được các báo cáo trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019.

Hướng dẫn:

Trên màn hình quy trình Hướng dẫn quyết toán cuối năm, nhấn Hướng dẫn => chương trình sẽ chuyển sang trang hướng dẫn sử dụng in báo cáo và 1 số lưu ý khi chọn tham số báo cáo.

R23_Tong hop 2

Hướng dẫn in báo cáo:

1. Chọn menu Báo cáo, chọn báo cáo cần in. Ví dụ chọn Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc.

4.1 HD in bao cao_01

2. Khai báo các tham số báo cáo.

Chọn kỳ báo cáo: có thể chọn từng tháng, quý, năm theo nhu cầu in của đơn vị.

Khai báo các tham số: Nguồn, Chương, Khoản, Cấp phát, CTMT, Dự án, Loại kinh phí:

oNếu tích chọn vào Tất cả thì in báo cáo sẽ hiển thị đầy đủ các tham số trên.

oNếu tích chọn Tổng hợp thì in báo cáo tổng hợp và không quan tâm đến các tham số trên.

oNếu tích chọn Tuỳ chọn thì anh/chị chọn các tham số theo nhu cầu in của đơn vị.

Lưu ý: Với 1 số báo cáo có tham số CTMT, Dự án để báo cáo lên đúng số liệu thì nên chọn CTMT, Dự án là Tổng hợp.

Ngoài ra, tuỳ từng tham số báo cáo cho từng mẫu báo cáo để khai báo các thông tin khác cho phù hợp.

4.1 HD in bao cao_02

3. Nhấn Đồng ý.

4.1 HD in bao cao_03