Bước 4: Nộp báo cáo

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA >

Bước 4: Nộp báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Giúp đơn vị in và nộp được các báo cáo trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019.

Hướng dẫn:

1. Trên màn hình quy trình Hướng dẫn quyết toán cuối năm, nhấn Nộp báo cáo.

Huong dan quyet toan_03

2. Phần mềm chuyển sang màn hình Nộp báo cáo.

R23_Tong hop 2

Nhấn vào Hướng dẫn trên màn hình Nộp báo cáo để xem chi tiết Hướng dẫn in báo cáo

Xem hướng dẫn Xuất khẩu báo cáo