Vấn đề 3: Thặng dư, thâm hụt (Mã số 12) bị âm?

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo tài chính > B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động >

Vấn đề 3: Thặng dư, thâm hụt (Mã số 12) bị âm?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề: Thặng dư/thâm hụt (Mã số 12) trên B02/BCTC bị âm.

Cot 12 bi am_01

Nguyên nhân 1: Do đầu năm nguồn này còn dư tiền, trong năm đơn vị chi nhiều hơn thu nên chỉ tiêu này âm.

Giải pháp 1:

- Cách lấy số liệu cột 12: Cột Doanh thu (cột 10) lấy lên các phát sinh TK 531. Cột Chi phí (Cột 11) lấy lên các phát sinh TK 632, 642.

- Do năm trước đơn vị có thặng dư, năm sau phát sinh chi nhiều hơn thu dẫn đến báo cáo bị âm cột 12

=> Đây là báo cáo đúng.

Nguyên nhân 2: Do đơn vị nhập thừa chứng từ chi hoặc thiếu chứng từ thu.

Giải pháp 2:

- Bước 1: Kiểm tra lại các chứng từ phát sinh bằng cách in sổ cái các TK 531, 632, 642.

Cot 12 bi am_02

- Bước 2: Nếu có sai sót thì sửa lại chứng từ cho đúng.

- Bước 3: Xóa chứng từ kết chuyển hoạt động kinh doanh đã lập từ trước, sau đó lập lại chứng từ kết chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cot 12 bi am_04

- Bước 4: In lại báo cáo B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động.

Cot 12 bi am_05