Vấn đề 1: In báo cáo không có số liệu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo tài chính > B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động >

Vấn đề 1: In báo cáo không có số liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề: In báo cáo không có số liệu.

Nguyên nhân: Do cuối kỳ đơn vị chưa thực hiện xác định kết quả hoạt động.

Giải pháp: Đơn vị thực hiện xác định kết quả hoạt động. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.