Vấn đề 2: Thặng dư/thâm hụt (Mã số 09) trên B02/BCTC bị âm

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo tài chính > B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động >

Vấn đề 2: Thặng dư/thâm hụt (Mã số 09) trên B02/BCTC bị âm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề: Thặng dư/thâm hụt (Mã số 09) trên B02/BCTC bị âm.

VD khi doi chieu_vd4_01

Cách lấy số liệu: Mã số 09 (Thặng dư/thâm hụt) phản ánh số chênh lệch giữa Doanh thu và Chi phí.

Nguyên nhân 1: Do có nghiệp vụ chi lương từ nguồn Cải cách tiền lương

- Đơn vị chi từ nguồn cải cách tiền lương, hạch toán Nợ TK 611/Có TK 11x.

- Cuối kỳ, lập chứng từ xác định kết quả hoạt động, hạch toán Nợ TK 911/Có TK 611.

- Cuối kỳ, tính và kết chuyển sang tài khoản thâm hụt của các hoạt động, hạch toán Nợ TK 421/Có TK 911

=> Trên B02/BCTC, nghiệp vụ này tăng chi phí, không ảnh hưởng đến doanh thu dẫn đến làm giảm thặng dư thâm hụt.

- Cuối năm, đơn vị kết chuyển số đã chi ra, hạch toán Nợ TK 431/Có TK 421 => Số dư TK 421 = 0 nhưng nghiệp vụ này không lấy lên số liệu trên B02/BCTC, do đó cột Mã số 09 Thặng dư/Thâm hụt bị âm.

Nguyên nhân 2:

- Do có nghiệp vụ hao mòn TSCĐ từ hoạt động sự nghiệp, hạch toán: Nợ TK 611/Có TK 214

- Cuối năm, phản ánh số khấu hao, hao mòn đã trích (tính) trong năm, hạch toán: Nợ TK 43142/Có TK 421

=> Trên B02/BCTC, nghiệp vụ này tăng chi phí, không ảnh hưởng đến doanh thu dẫn đến làm giảm thặng dư thâm hụt.

Vì vậy cần phải xác định rõ TSCĐ phát sinh từ nguồn nào, nếu không phải nguồn phát triển hoạt động sự nghiệp thì sửa lại cho chính xác.