C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Chứng từ >

C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Vấn đề: Khi in chứng từ C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước thì cột "Số dư tạm ứng" đang lên chưa đúng số liệu.

Phát hiện vấn đề:

- Kế toán tự đối chiếu số liệu trên cột "Số dư tạm ứng" trên chứng từ C2-03/NS in ra với các chứng từ gốc phát sinh (chứng từ rút tạm ứng và các chứng từ chi cần thanh toán tạm ứng) thấy số liệu thể hiện trên chứng từ C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước không đúng thực tế.

- Khi lập chứng từ C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước ra đối chiếu và thanh toán với Kho bạc thì phát hiện ra chênh lệch với báo cáo Tabmis của Kho bạc.

Các trường hợp sai sót, nguyên nhân và giải pháp:

Vấn đề 1: Khi in chứng từ C2-03/NS, kế toán chọn sai tham số Nguồn và tham số Kinh phí

Vấn đề 2: Kỳ trước, đơn vị rút tạm ứng ở nhiều tiểu mục (TM) và chi tạm ứng ở nhiều TM khác với TM chi, kỳ thanh toán tạm ứng sau vào lập chứng từ C2-03/NS thì số dư tạm ứng ở các TM đang lên không đúng

Vấn đề 3: Rút tạm ứng KP ở nguồn tự chủ nhưng khi chi lại hạch toán vào TK không thường xuyên hoặc ngược lại

Vấn đề 4: Tài khoản hạch toán đồng thời không tương thích với nguồn kinh phí tạm ứng trên chứng từ rút tạm ứng kinh phí

Vấn đề 5: Vào nhân bản chứng từ rút tạm ứng sang chứng từ chi tạm ứng nhưng quên không cập nhật lại hạch toán đồng thời, dẫn đến sai số liệu phát sinh ở TK ngoại bảng