Vấn đề 2: Kỳ trước, đơn vị rút tạm ứng ở nhiều tiểu mục (TM) và chi tạm ứng ở nhiều TM khác với TM chi, kỳ thanh toán tạm ứng sau vào lập chứng từ C2-03/NS thì số dư tạm ứng ở các TM đang lên không đúng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Chứng từ > C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC) >

Vấn đề 2: Kỳ trước, đơn vị rút tạm ứng ở nhiều tiểu mục (TM) và chi tạm ứng ở nhiều TM khác với TM chi, kỳ thanh toán tạm ứng sau vào lập chứng từ C2-03/NS thì số dư tạm ứng ở các TM đang lên không đúng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nguyên nhân: Sau lần thanh toán tạm ứng liền trước với Kho bạc, kế toán không lập phiếu điều chỉnh kinh phí để điều chỉnh về đúng số dư tạm ứng ở các tiểu mục sau khi thanh toán, dẫn đến lần thanh toán tạm ứng sau đang lên không đúng số dư tạm ứng ở các tiểu mục thanh toán.

Cách khắc phục:

Cách 1: Sau mỗi lần thanh toán kinh phí tạm ứng với Kho bạc, kế toán làm điều chỉnh kinh phí tạm ứng để số dư tạm ứng ở các tiểu mục khớp đúng với sổ theo dõi trên phần mềm Tabmis của Kho bạc.

Chi tiết cách Điều chỉnh kinh phí tự chủ trên phần mềm xem tại đây.

Cách 2: Khi in thì tích vào Mẫu tự chủ thì số dư tạm ứng ở các tiểu mục sẽ được tự động điều chỉnh kinh phí đã rút tạm ứng vào kinh phí đã chi.

Mau C2-03_TH2_anh 1