Vấn đề 1: Khi in chứng từ C2-03/NS, kế toán chọn sai tham số Nguồn và tham số Kinh phí

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Chứng từ > C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC) >

Vấn đề 1: Khi in chứng từ C2-03/NS, kế toán chọn sai tham số Nguồn và tham số Kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề: Khi in chứng từ C2-03/NS, kế toán chọn sai tham số Nguồn và tham số Kinh phí (Nguồn và Kinh phí chọn in chứng từ không tương thích với Nguồn và Kinh phí trên bảng kê chứng từ thanh toán) hoặc chọn in tham số Kinh phí không tương thích với tham số Nguồn (Ví dụ chọn in nguồn tự chủ nhưng lại chọn Kinh phí không thường xuyên và ngược lại).

Mau C2-03_TH1_anh 1

Nguyên nhân: Do phần mềm mặc định lưu các tham số chọn in chứng từ theo lần in gần nhất nên nhiều kế toán không chọn lại tham số theo Nguồn và Kinh phí thực tế cần thanh toán.

Cách khắc phục: Khi in chứng từ, kiểm tra cẩn thận và đảm bảo chọn đúng tham số in chứng từ đặc biệt là tham số Nguồn và tham số Kinh phí (2 tham số phải tương ứng với nhau).

Ví dụ: Nguồn tự chủ thường tương ứng với Kinh phí thường xuyên, Nguồn không tự chủ thường tương ứng với Kinh phí không thường xuyên.

Mau C2-03_TH1_anh 2