R41.3

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R41.3

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET R41.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kế toán muốn báo cáo B01/BSTT lên đúng số liệu trong trường hợp tự làm bút toán kết chuyển bằng tay trong nghiệp vụ khác

2. Kế toán muốn chức năng kiểm tra báo cáo cảnh báo chính xác hơn