Hướng dẫn nộp BCTC cho TKT trong trường hợp KBNN từ chối nhận báo cáo

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp > Xuất khẩu báo cáo gửi vào hệ thống TKT KBNN >

Hướng dẫn nộp BCTC cho TKT trong trường hợp KBNN từ chối nhận báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Lý do TKT KBNN từ chối nhận báo cáo

Lý do 1 - Giá trị đầu năm của chỉ tiêu [....] trên B01 BCTC và giá trị đầu năm của chỉ tiêu [.....] trên B04 BCTC phải bằng nhau.

Lý do 2 - Giá trị năm trước của chỉ tiêu [....] trên B02 BCTC và giá trị năm trước của chỉ tiêu [....] trên B03b BCTC phải bằng nhauS

Lý do 3 - Chỉ tiêu 02 - Khấu hao TSCĐ trên báo cáo LCTT phải bằng chỉ tiêu 70 - Khấu hao TSCĐ trên báo cáo BSTT.

Lý do 4: Hoặc khi xuất khẩu báo cáo gửi KBNN thì có cảnh báo Cột năm trước trên báo cáo B02/BCTC, B03b/BCTC năm 2019 đang không có số liệu, có thể không bằng với cột năm nay trên báo cáo năm 2018 đã nộp trên TKT

(Lưu ý cảnh báo chỉ có khi dùng bản MISA Mimosa.NET 2019 R41.3) (hoặc xem ảnh phía dưới)

TKT_00

hmtoggle_plus1Giải pháp khắc phục

Để khắc phục Lý do 3 cần tải và cài đặt phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 R41.3 theo link tại đây.

Để khắc phục các Lý do 1, Lý do 2, Lý do 3 thì đơn vị làm như sau:

Bước 1: Kế toán viên đăng nhập vào trang https://bctcnn.vst.mof.gov.vn

Bước 2: Xem lại số liệu năm trước đơn vị nộp báo cáo cho TKT như thế nào?

1. Vào menu Quản lý báo cáo, nhấn chuột vào kỳ báo cáo năm 2018 được KBNN nhận thành công báo cáo.

TKT_01

2. Chương trình hiển thị màn hình Thông tin báo cáo thì nhấn vào Xem Bao Cao để xem lại các báo cáo năm trước đã nộp như thế nào và nhập lại vào báo cáo năm nay.

TKT_02

3. Xem đơn vị năm nay nộp báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp nào để xuất khẩu đúng.

TKT_03

4. Trên phần mềm Mimosa 2019:

Vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính.

Lập lần lượt các BCTC và chọn năm lập báo cáo là 2019.

Sau đó lần lượt đối chiếu các báo cáo đã nộp cho KBNN trên hệ thống TKT và báo cáo đã lập trên Mimosa.

Đối chiếu báo cáo B01/BCTC:

Trên hệ thống TKT, mở báo cáo B01/BCTC năm 2018, xem cột Số cuối năm đã nộp để đối chiếu với cột Số đầu năm ở báo cáo năm 2019 trên Mimosa, đơn vị phải đảm bảo số liệu 2 cột này phải bằng nhau.

Khi đối chiếu xong, trên Mimosa đơn vị nhấn nút Cất.

TKT_04

Đối chiếu báo cáo B02/BCTC:

Trên hệ thống TKT, mở báo cáo B02/BCTC năm 2018, xem cột Số Năm nay đã nộp để đối chiếu với cột Số năm trước ở báo cáo năm 2019 trên Mimosa, đơn vị phải đảm bảo số liệu 2 cột này phải bằng nhau.

Khi đối chiếu xong, trên Mimosa đơn vị nhấn nút Cất.

TKT_05

Đối chiếu B03a/BCTC theo phương pháp trực tiếp hoặc B03b/BCTC theo phương pháp gián tiếp.

Tùy thuộc vào việc đơn vị nộp báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp nào để đối chiếu tương ứng.

Với Đơn vị nộp báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp:

Trên hệ thống TKT, mở báo cáo B03a/BCTC năm 2018, xem cột Năm nay đã nộp để đối chiếu với cột Năm trước ở báo cáo năm 2019 trên Mimosa, đơn vị phải đảm bảo số liệu 2 cột này phải bằng nhau.

Khi đối chiếu xong, trên Mimosa đơn vị nhấn nút Cất.

TKT_06

Đơn vị nộp báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp cũng thực hiện tương tự.

Đối chiếu B04/BCTC:

Trên hệ thống TKT, mở báo cáo B04/BCTC năm 2018, các chỉ tiêu 1,2,3,5... ở cột Số cuối năm phải bằng với cột Số đầu năm ở báo cáo năm 2019 trên Mimosa.

TKT_07

Các chỉ tiêu IV. 1 Hoạt động hành chính, sự nghiệp, 2. Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên cột Năm nay (năm 2018) ở báo cáo TKT phải bằng cột Năm trước (báo cáo năm 2019) ở Mimosa.

TKT_08

Khi đối chiếu xong, trên Mimosa đơn vị nhấn nút Cất.

5. Sau khi đơn vị nhập xong các báo cáo tài chính, nhấn Kiểm tra số liệu cho đến khi không còn chỉ tiêu báo cáo lỗi thì thực hiện xuất khẩu báo cáo nộp cho TKT.

Các thao tác xuất khẩu báo cáo nộp vào hệ thống TKT, mời xem tại đây.