Vấn đề 2: Chỉ tiêu Tiền thu khác (Mã số 06) lên sai số liệu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo tài chính > B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ >

Vấn đề 2: Chỉ tiêu Tiền thu khác (Mã số 06) lên sai số liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề: Chỉ tiêu Tiền thu khác (Mã số 06) lên sai số liệu.

VD khi doi chieu_vd5_02

Cách lấy số liệu: Tổng số tiền thu được trong kỳ từ các hoạt động khác, gồm các khoản thu do bồi thường, được phạt, tiền thưởng; thu do được hoàn thuế; thu hồi các khoản nợ phải thu khác; thu hồi tạm ứng của nhân viên; thu tiền bán hoặc thanh lý các khoản đầu tư; thu do phát hiện thừa tiền mặt khi kiểm kê; thu khác ... Tính bằng tổng số tiền thu trong kỳ trừ đi các khoản tiền thu theo từng hoạt động trên:

Chỉ tiêu Tiền thu khác (Mã số 06) = Tổng thu - Các khoản thu tiền khác

Cách kiểm tra:

- Vào Báo cáo\Sổ kế toán, chọn in Sổ tổng hợp Tài khoản 111, 112.

- Tổng thu = Cộng phát sinh Nợ TK 111+ Cộng phát sinh Nợ TK 112 - Nghiệp vụ hạch toán Nợ TK 11x/Có TK 11x.