Vấn đề 1: Trên báo cáo B03a/BCTC, chỉ tiêu Tiền chi khác (Mã số 13) lên sai số liệu hoặc hiển thị số tiền âm

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo tài chính > B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ >

Vấn đề 1: Trên báo cáo B03a/BCTC, chỉ tiêu Tiền chi khác (Mã số 13) lên sai số liệu hoặc hiển thị số tiền âm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trên báo cáo B03/BCTC, chỉ tiêu Tiền chi khác (Mã số 13) lên sai số liệu.

VD khi doi chieu_vd5_01

Cách lấy số liệu: Chỉ tiêu khác (Mã số 13) = Tổng chi - Các khoản chi tiền khác

Cách kiểm tra:

- Vào Báo cáo\Sổ kế toán, chọn in Sổ tổng hợp Tài khoản 111, 112.

- Tổng chi = Cộng phát sinh Có TK 111+ Cộng phát sinh Có TK 112 - Nghiệp vụ hạch toán Nợ TK 11x/Có TK 11x.

Lưu ý: Tổng chi có thể sẽ không bằng Chỉ tiêu Các khoản chi (Mã số 10) vì có thể phát sinh các khoản chi ở hoạt động tài chính, đầu tư.

- Các chỉ tiêu chi đã lên báo cáo: Căn cứ vào B03a/BCTC, các chỉ tiêu chi đã lên báo cáo (VD: Tiền chi lương, tiền công và chi khác cho nhân viên Mã số 11, Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ Mã số 12, Tiền chi XDCB, mua tài sản cố định Mã số 23...).

b. Tại sao chỉ tiêu Tiền chi khác (Mã số 13) hiển thị số tiền âm?

Trả lời: Chỉ tiêu Tiền chi khác (Mã số 13) hiển thị số tiền âm để phản ánh nghiệp vụ chi tiền làm giảm tiền của đơn vị.