Điều chỉnh kinh phí

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách >

Điều chỉnh kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán thực hiện điều chỉnh kinh phí phản ánh đúng số liệu chi ngân sách theo thực tế sử dụng tại đơn vị.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Vào Nghiệp vụ\Kho bạc\Điều chỉnh kinh phí tự chủ.

DC_KPTC_01

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên chứng từ Điều chỉnh kinh phí.

Tại phần Thông tin chung:

o Phần mềm đã mặc định sẵn thông tin Chương, Cấp phát dựa vào thông tin ngầm định của đơn vị.

o Chọn Loại kinh phí: Cho phép chọn các loại Kinh phí thường xuyên, Kinh phí không thường xuyên, Kinh phí xây dựng cơ bản.

o Nhập Diễn giải (nếu cần).

Tại phần Ngày điều chỉnh: nhập Ngày điều chỉnh, Ngày hạch toán, Số điều chỉnh.

Nhấn Lấy dữ liệu điều chỉnh.

Chọn Thời gian điều chỉnh, nhấn Lấy dữ liệu.

Phần mềm đã lấy lên tất cả những chứng từ đã rút và chứng từ đã chi cần điều chỉnh trong khoảng thời gian vừa chọn, mặc định chương trình sẽ tích chọn tất cả, anh/chị có thể tích chọn lại những chứng từ cần điều chỉnh.

Lưu ý: Có thể sửa lại số tiền tại cột Số dư tạm ứng.

DC_KPTC_09_NTHAI

Nhấn Đồng ý.

4. Phần mềm tự động điều chỉnh kinh phí rút sang kinh phí chi theo thứ tự ưu tiên CTMT, DA (nếu có) -> Nguồn kinh phí -> Mã dự phòng (nếu có) -> Khoản-> Mục -> Tiểu mục, có thể sửa lại số tiền tại cột Số tiền.

DC_KPTC_10_NTHAI

5. Nhấn Cất.

6. Nhấn In, chọn in mẫu C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (Thông tư số 77/2017/TT-BTC).

DC_KPTC_04

7. Khai báo các tham số báo cáo.

DC_KPTC_05

8. Nhấn Đồng ý.

DC_KPTC_11_NTHAI

9. Để xem/in báo cáo liên quan, anh/chị vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc, chọn Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước.

Dưới đây là Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước sau khi điều chỉnh.

DC_KPTC_12_NTHAI