Vấn đề 1: Hướng dẫn các nghiệp vụ chuyển số rút dự toán đã cấp dự toán và chi từ năm 2017 sang 2018

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu > Chuyển số dư của các TK theo hệ thống TK cũ từ QĐ 19 lên TT 107 > Chuyển số dư của các TK 336, 461, 661 từ QĐ 19 lên TT 107 >

Vấn đề 1: Hướng dẫn các nghiệp vụ chuyển số rút dự toán đã cấp dự toán và chi từ năm 2017 sang 2018

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Trường hợp 1: Đối với phần kinh phí đã chi và đã rút đã được quyết toán ở năm 2017 (số dư cũ ở TK 4611, 6611) thì theo dõi như thế nào ở năm 2018 khi nhận được thông báo duyệt quyết toán?

Hướng dẫn: Không làm gì cả vì TK 461 và 661 phải làm thủ tục tất toán ở năm 2017 rồi.

hmtoggle_plus1Trường hợp 2: Đối với phần kinh phí đã rút và chi hết chưa được duyệt quyết toán ở năm 2017 (số dư cũ ở 461, 661) thì theo dõi như thế nào ở năm 2018?

Ví dụ: Rút thực chi 300 triệu, nguồn kinh phí tự chủ và đã chi hết số tiền này ở năm 2017, nhưng qua năm 2018 mới có thông báo quyết toán.

Hướng dẫn:

1. Anh/chị vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, nhập số dư lần lượt cho các TK sau:

- Dư Nợ TK 00811: 300tr, nghiệp vụ chọn Thực chi.

- Dư Có TK 008112: 300tr, nghiệp vụ chọn Thực chi.

Chuyen doi so du tk 336, 461, 661_01

2. Khi nhận được thông báo duyệt quyết toán, vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Quyết toán số dư đầu năm. Nhấn Cất.

Chuyen doi so du tk 336, 461, 661_03

Ví dụ: Rút tạm ứng 300 triệu, nguồn kinh phí tự chủ và đã chi hết số tiền này ở năm 2017, nhưng qua năm 2018 mới có quyết định thanh toán.

Hướng dẫn:

1. Bước 1: Anh/chị vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, nhập số dư lần lượt cho các TK sau:

- Dư Nợ TK 00811: 300tr, nghiệp vụ chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.

- Dư Có TK 008111: 300tr, nghiệp vụ chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.

2. Bước 2: Chuyển các khoản tạm ứng năm trước sang năm nay để thanh toán

- Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

- Hạch toán:

Có TK 008111: -300tr (số tiền âm), nghiệp vụ chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.

Có TK 008211: 300tr (số tiền dương), nghiệp vụ chọn Tạm ứng đã cấp dự toán

Chuyen doi so du tk 336, 461, 661_05

3. Bước 3: Thanh toán số tiền này trong năm 2018:

- Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

- Hạch toán:

Có TK 008211: -300tr (số tiền âm), nghiệp vụ chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.

Có TK 008212: 300tr (số tiền dương), nghiệp vụ chọn Thực chi.

Chuyen doi so du tk 336, 461, 661_06

Lưu ý: Nghiệp vụ này chỉ để anh/chị nhập liệu trên phần mềm, không in được giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ứng trước hoặc giấy đề nghị thanh toán tạm ứng. Nếu muốn in thì anh/chị lập bên ngoài và in.

hmtoggle_plus1Trường hợp 3: Rút về năm 2017 đã chi hết một phần, còn một phần chưa chi hết chuyển sang năm 2018

Ví dụ: Năm 2017, anh/chị rút thực chi nguồn kinh phí tự chủ 300tr, chi 200tr còn 100tr chưa chi, 100tr này được chuyển sang năm 2018 và thanh toán hết ở năm 2018.

Hướng dẫn:

1. Bước 1: Anh/chị vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, nhập số dư lần lượt cho các TK sau:

- Dư Nợ TK 00811: 300tr, nghiệp vụ chọn Thực chi.

- Dư Có TK 008112: 200tr, nghiệp vụ chọn Thực chi.

- Dư Nợ TK tiền (111, 112): 100tr => số tiền đã rút về nhưng chưa chi hết.

- Dư Có TK 421: 100tr.

2. Bước 2: Đối với số tiền 200tr mà anh/chị đã chi ra năm 2017, năm 2018 khi nhận được thông báo duyệt quyết toán thì vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Quyết toán số dư đầu năm. Nhấn Cất.

Chuyen doi so du tk 336, 461, 661_07

3. Bước 3: Đối với số tiền mà anh/chị chưa chi thì trong năm 2018, anh/chị tiếp tục chi Nợ TK 61118/Có TK liên quan (111, 112...): 100tr, nghiệp vụ chọn Thực chi.

Ví dụ: Năm 2017, anh/chị rút tạm ứng nguồn kinh phí tự chủ 300tr, chi 200tr còn 100tr chưa chi, 100tr này được chuyển sang năm 2018 và thanh toán hết ở năm 2018.

Hướng dẫn:

1. Bước 1: Anh/chị vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, nhập số dư lần lượt cho các TK sau:

- Dư Nợ TK 00811: 300tr, nghiệp vụ chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.

- Dư Có TK 008111: 300tr, nghiệp vụ chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.

- Dư Nợ TK tiền (111, 112): 100tr => số tiền đã rút về nhưng chưa chi hết.

- Dư Có TK 3371: 100tr, nghiệp vụ chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.

2. Bước 2: Chuyển các khoản tạm ứng năm trước sang năm nay để thanh toán:

- Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

- Hạch toán:

Có TK 008111: -200tr (số tiền âm), nghiệp vụ chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.

Có TK 008212: 300tr (số tiền dương), nghiệp vụ chọn Tạm ứng đã cấp dự toán

Chuyen doi so du tk 336, 461, 661_08

3. Bước 3: Đối với số tiền 200tr mà anh/chị đã chi ra năm 2017, năm 2018 mới thanh toán

- Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

- Hạch toán:

Có TK 008211: -200tr (số tiền âm), nghiệp vụ chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.

Có TK 008212: 200tr (số tiền dương), nghiệp vụ chọn Thực chi.

Chuyen doi so du tk 336, 461, 661_09

Lưu ý: Nghiệp vụ này chỉ để anh/chị nhập liệu trên phần mềm, không in được giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ứng trước hoặc giấy đề nghị thanh toán tạm ứng. Nếu muốn in thì anh/chị lập bên ngoài và in.

4. Bước 4: Đối với số tiền 100tr mà anh/chị chưa chi

- Năm 2018: anh/chị tiếp tục chi Nợ TK 61118/Có TK liên quan (111, 112...): 100tr.

- Sau đó, lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng theo hướng dẫn chi tiết mục 4.4. Thanh toán tạm ứng.

- Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán Nợ TK 3371/Có TK 5111: 100tr.

Lưu ý: Các báo cáo Mẫu số 01 không có thể hiện số tiền đã rút 300tr, Mẫu số 02 sẽ thể hiện số tiền tạm ứng và thanh toán tạm ứng, Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động thể hiện số tiền dư từ năm trước chuyển sang.