Chuyển số dư của các TK theo hệ thống TK cũ từ QĐ 19 lên TT 107

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Chuyển số dư của các TK theo hệ thống TK cũ từ QĐ 19 lên TT 107

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

oChuyển số dư của các TK 336, 461, 661 từ QĐ 19 lên TT 107

oNhập số dư của các TK 511, 512 (phí, lệ phí, học phí,...) từ QĐ 19 lên TT 107

oSố dư dự toán còn lại năm trước chuyển sang năm nay (TK 008)