Rút dự toán tạm ứng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách > Rút kinh phí từ kho bạc > Rút kinh phí đã cấp dự toán >

Rút dự toán tạm ứng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rút tạm ứng đã cấp bằng tiền mặt

Rút tạm ứng đã cấp bằng tiền gửi

Rút tạm ứng đã cấp bằng chuyển khoản kho bạc