Chuyển số dư của các TK 336, 461, 661 từ QĐ 19 lên TT 107

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu > Chuyển số dư của các TK theo hệ thống TK cũ từ QĐ 19 lên TT 107 >

Chuyển số dư của các TK 336, 461, 661 từ QĐ 19 lên TT 107

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề 1: Hướng dẫn các nghiệp vụ chuyển số rút dự toán đã cấp dự toán và chi từ năm 2017 sang 2018

Vấn đề 2: Hướng dẫn các nghiệp vụ chuyển số rút dự toán chưa cấp dự toán và chi từ năm 2017 sang đầu năm 2018