Trường hợp 2: TK 511 bằng TK 611 nhưng không bằng TK 0082

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Sổ kế toán > S05-Bảng cân đối phát sinh >

Trường hợp 2: TK 511 bằng TK 611 nhưng không bằng TK 0082

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nguyên nhân 1: Đơn vị phát sinh các nghiệp vụ TSCĐ

Nguyên nhân 2: Đơn vị phát sinh nghiệp vụ Cấp bù học phí

Nguyên nhân 3: Chưa thanh toán tạm ứng hoặc đã thanh toán tạm ứng nhưng chưa có nghiệp vụ kết chuyển