Nguyên nhân 3: Chưa thanh toán tạm ứng hoặc đã thanh toán tạm ứng nhưng chưa có nghiệp vụ kết chuyển

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Sổ kế toán > S05-Bảng cân đối phát sinh > Trường hợp 2: TK 511 bằng TK 611 nhưng không bằng TK 0082 >

Nguyên nhân 3: Chưa thanh toán tạm ứng hoặc đã thanh toán tạm ứng nhưng chưa có nghiệp vụ kết chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Biểu hiện: Đơn vị chưa thanh toán tạm ứng hoặc đã thanh toán tạm ứng nhưng chưa có nghiệp vụ kết chuyển TK 3371/Có TK 511

Hướng xử lý: Đơn vị vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán bút toán kết chuyển các khoản chi từ tạm ứng, ghi Nợ TK 3371/Có TK 511.