Nguyên nhân 2: Đơn vị phát sinh nghiệp vụ Cấp bù học phí

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Sổ kế toán > S05-Bảng cân đối phát sinh > Trường hợp 2: TK 511 bằng TK 611 nhưng không bằng TK 0082 >

Nguyên nhân 2: Đơn vị phát sinh nghiệp vụ Cấp bù học phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Khi đơn vị nhận dự toán cấp bù học phí

 Nợ TK 00821 (thường xuyên), 00822 (không thường xuyên)

 Khi đơn vị rút dự toán cấp bù miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục, đào tạo về tài khoản tiền gửi thu phí mở tại KBNN, ghi:

 Nợ TK 112

         Có TK 531 - Thu hoạt động SXKD, dịch vụ

 Đồng thời ghi:

         Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động (00821, 00822)

 Khi đơn vị chi cho các hoạt động từ nguồn được cấp bù miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục đào tạo, ghi:

 Nợ TK 154, 642

         Có TK 112

=> Đây là bút toán đúng.