Vấn đề 2: Phát sinh TK 611 đúng hoặc không xác định được tài khoản nào đúng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Sổ kế toán > S05-Bảng cân đối phát sinh > Trường hợp 1: TK 511 không bằng TK 611 >

Vấn đề 2: Phát sinh TK 611 đúng hoặc không xác định được tài khoản nào đúng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Xác nhận xem báo cáo đã đúng chưa bằng cách vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc, chọn in Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước.

- Nếu Báo cáo đối chiếu kho bạc đúng: TK 008 sinh ra đúng rồi thì thường TK 511 đã đúng.

- Nếu Báo cáo đối chiếu kho bạc sai: Kiểm tra lại để đối chiếu với chứng từ gốc đảm bảo Báo cáo đối chiếu đúng.

Nguyên nhân: Do chưa thanh toán tạm ứng hoặc đã thanh toán nhưng chưa có nghiệp vụ kết chuyển TK 3371/Có TK 511

Hướng xử lý: Vào Tìm kiếm, lọc TK 611 Thanh toán tạm ứng đã có bút toán kết chuyển tương ứng TK 3371/511 hay chưa. Nếu chưa có thì vào Chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán.