Tệp

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm >

Tệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép thực hiện các chức năng:

Sao lưu

Phục hồi

Đăng ký dữ liệu

Thông tin dữ liệu

Xuất khẩu dữ liệu ra excel

Nhập khẩu dữ liệu từ excel

Xuất khẩu dữ liệu ra tệp .xml

Nhập khẩu dữ liệu từ tệp .xml

Xuất khẩu dữ liệu ra chương trình QLNS

Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN

Xuất khẩu báo cáo tài chính

Xuât khẩu dữ liệu ra chương trình STC Hải Dương

Kết xuất dữ liệu để kết nối đến Kho bạc Nhà nước