Đăng ký dữ liệu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp >

Đăng ký dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép đăng ký dữ liệu trong trường hợp máy tính của anh/chị phải cài lại win, bị mất dữ liệu,... nhưng không có file sao lưu.

2. Các bước thực hiện

1. Anh/chị kiểm tra trên máy tính nếu có file định dạng <Tên dữ liệu kế toán>.smdLog.sld.

Ví dụ: Tên dữ liệu anh/chị đã tạo trước đó là DLKT_Mimosa_2018 thì file đăng ký sẽ là: DLKT_Mimosa_2018.smdDLKT_Mimosa_2018Log.sld

Dang_ky_DL_00

 

2. Đóng dữ liệu kế toán đang mở.

3. Vào Tệp\Quản trị dữ liệu.

Dang_ky_DL_01

 

4. Hệ thống hiển thị màn hình Đăng nhập, nhấn Đồng ý.

Dang_ky_DL_02

 

5. Nhấn Đăng ký.

6. Nhấn vào biểu tượng Dang_ky_DL_04 để chọn tệp cơ sở dữ liệu.

Dang_ky_DL_03

 

7. Chọn tệp cơ sở dữ liệu trong máy (chọn file dữ liệu có đuôi định dạng .smd), nhấn Chọn.

Dang_ky_DL_05

 

8. Nhấn Đăng ký.

Dang_ky_DL_06

 

9. Nhấn OK khi hệ thống hiển thị màn hình Đăng ký DLKT thành công.

Dang_ky_DL_07

 

10. Anh/Chị đăng nhập lại dữ liệu vừa được đăng ký tại màn hình đăng nhập.

Dang_ky_DL_09