Không sử dụng phần mềm QLTS

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định >

Không sử dụng phần mềm QLTS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Thực hiện các nghiệp vụ:

1.Tăng tài sản cố định

2.Giảm tài sản cố định

3.Đánh giá lại TSCĐ

4.Điều chuyển tài sản cố định

5.Trích khấu hao TSCĐ

6.Tính hao mòn TSCĐ