Đánh giá lại TSCĐ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Không sử dụng phần mềm QLTS >

Đánh giá lại TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Theo phương thức tự làm, căn cứ vào chứng từ chi phí, kế toán tập hợp các chi phí phát liên quan đến việc sửa chữa, ghi:

Nếu sửa chữa lớn TSCĐ do Ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc Ngân sách:

Nợ TK 2413: Nâng cấp TSCĐ

 Có TK 111, 112, 152, 153, 331

Nếu rút dự toán chi hoạt động, chương trình, dự án để sửa chữa lớn, đồng thời ghi:

 Có TK 008: Dự toán chi hoạt động

 Có TK 009: Dự toán chi chương trình, dự án

Nếu sửa chữa lớn TSCĐ được đầu tư bằng nguồn vốn vay hoặc nguồn vốn kinh doanh dùng cho hoạt động SXKD:

Nợ TK 2413: Nâng cấp TSCĐ

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

 Có TK 111/112/152/153/331

Sau khi sửa chữa xong, thực hiện điều chỉnh TSCĐ:

Nợ TK 211: Tài sản cố định hữu hình

 Có TK 2413: Nâng cấp TSCĐ

Theo phương thức giao thầu sửa chữa lớn TSCĐ, khi nhận được khối lượng sửa chữa lớn do bên nhận thầu bàn giao, hạch toán:

Nếu sửa chữa lớn TSCĐ do Ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc Ngân sách:

Nợ TK 2413: Nâng cấp TSCĐ

 Có TK 331: Phải trả cho người bán

Nếu sửa chữa lớn TSCĐ được đầu tư bằng nguồn vốn vay hoặc nguồn vốn kinh doanh dùng cho hoạt động SXKD:

Nợ TK 2413: Nâng cấp TSCĐ

Nợ TK 1332: Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

 Có TK 331: Phải trả cho người bán

Điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ:

- Điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ bằng tiền mặt/tiền gửi

Nợ TK 211: TSCĐ hữu hình

 Có TK 111/121

- Điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ bằng chuyển khoản kho bạc:

Nợ TK 211: TSCĐ hữu hình

 Có TK 36611

 Đồng thời, ghi:

Có TK 008211, 008221 - nghiệp vụ Tạm ứng đã cấp dự toán, Tạm ứng chưa cấp dự toán

Có TK 008212, 008222 - nghiệp vụ Thực chi        

Điều chỉnh tăng hao mòn luỹ kế

 Nợ TK 611/612

         Có TK 214

2. Mô tả nghiệp vụ

Thông thường, hàng năm các đơn vị HCSN lập kế hoạch dự toán sửa chữa lớn, nâng cấp, cải tạo TSCĐ từ đầu năm. Quy trình sửa chữa lớn TSCĐ tại các đơn vị HCSN thực hiện như sau:

1.Bộ phận sử dụng TSCĐ cần sửa chữa lớn gửi đề xuất sửa chữa TSCĐ cho bộ phận quản lý tài sản trực tiếp

2.Bộ phận quản lý TS tập hợp các đề xuất sửa chữa TSCĐ gửi Thủ trưởng đơn vị phê duyệt, sau đó đơn vị lập kế hoạch đầu tư sửa chữa lớn TSCĐ gửi đơn vị dự toán cấp trên và cơ quan tài chính đồng cấp thẩm tra và phê duyệt

3.Khi yêu cầu sửa chữa lớn TSCĐ được các cơ quan có thẩm quyền duyệt thì bộ phận quản lý TSCĐ sẽ lên phương án sửa chữa: DN tự thực hiện hoặc thực hiện theo phương thức giao thầu

4.Đơn vị sửa chữa TSCĐ thực hiện sửa chữa, nâng cấp TSCĐ theo phương án sửa chữa

5.Khi công việc sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành, đơn vị sửa chữa thực hiện bàn giao khối lượng công việc hoàn thành

6.Hội đồng nghiệm thu tiến hành kiểm tra và nghiệm thu quyết toán khối lượng sửa chữa, nâng cấp TSCĐ

7.Căn cứ vào biên bản nghiệm thu hoàn thành, bộ phận quản lý TS thực hiện ghi chép, cập nhật tình trạng TSCĐ và bàn giao các chứng từ liên quan cho kế toán hạch toán

8.Đồng thời, kế toán dựa vào biên bản giao nhận tài sản cố định và các chứng từ liên quan hạch toán điều chỉnh tăng giá trị TSCĐ, thời gian sử dụng

9.Thủ trưởng đơn vị quyết đinh thành lập Hội đồng đánh giá tài sản

10.Hội đồng thực hiện kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ và lập Biên bản đánh giá lại TSCĐ trong đó xác định lại nguyên giá, giá trị hao lũy kế, giá trị còn lại và thời gian sử dụng mới của TSCĐ (ghi rõ các căn cứ thay đổi

11. Gửi Biên bản đánh giá lại TSCĐ cho Thủ trưởng đơn vị và các đơn vị cấp trên có thẩm quyền phê duyệt

12. Căn cứ vào Biên bản đánh giá lại TSCĐ đã được phê duyệt, kế toán thực hiện hạch toán điều chỉnh tăng, giảm giá trị tính khấu hao hoặc thời gian sử dụng của TSCĐ

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Xem phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn Đánh giá lại\Đánh giá lại.

2. Khai báo thông tin chứng từ Đánh giá lại tài sản cố định.

Chọn Tài sản cần đánh giá lại.

Nhập thông tin Chứng từ.

Tại tab Thông tin điều chỉnh:

o Nhập Nguyên giá mới.

o Nhập số Hao mòn/khấu hao luỹ kế. Phần mềm tự tính lại Giá trị HM/KH nămThời gian SD còn lại. Đồng thời tự tính chênh lệch từ Thông tin điều chỉnhThông tin cũ.

Dieu_chinh_do_danh_gia_lai_01

Nhấn nút Hạch toán hoặc chuyển sang tab Hạch toán.

Phần mềm sinh chứng từ Đánh giá lại dựa vào các thông tin đã điều chỉnh.

Trên dòng chứng từ Điều chỉnh tăng nguyên giá <<tài sản>>, nhập thêm thông tin TK Có như sau:

oNếu đơn vị điều chỉnh tăng nguyên giá bằng tiền mặt: nhập TK Có 1111

oNếu đơn vị điều chỉnh tăng nguyên giá bằng tiền gửi: nhập TK Có 1121

oNếu đơn vị điều chỉnh tăng nguyên giá bằng CKKB: nhập TK Có 36611. Nhấn Hạch toán đồng thời, phần mềm sinh TK Có 008 theo nghiệp vụ đã chọn.

Dieu_chinh_do_danh_gia_lai_02

Nhấn Cất.

3. In Chứng từ đánh giá lại TSCĐ bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

4. Trường hợp sửa chữa lớn TSCĐ bằng nguồn NSNN thì kế toán phải lập giấy rút dự toán để đi kho bạc thanh toán cho nhà cung cấp:

Trên chứng từ đánh giá lại, nhấn In, chọn in mẫu C2-02a/NS hoặc C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

Ví dụ chọn in C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

Dieu_chinh_do_danh_gia_lai_03

Khai báo tham số báo cáo.

Dieu_chinh_do_danh_gia_lai_04

Nhấn Đồng ý.

Dieu_chinh_do_danh_gia_lai_05

5. In/Xem sổ, báo cáo bằng cách chọn chức năng Báo cáo.