Số tiền Có TK 531 ở báo cáo S05-H lệch với Số thu trong năm (Mã số 85) trên B01/BCQT

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Đối chiếu giữa các báo cáo > S05-H: Bảng cân đối phát sinh, B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động >

Số tiền Có TK 531 ở báo cáo S05-H lệch với Số thu trong năm (Mã số 85) trên B01/BCQT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề: Số tiền Có TK 531 ở báo cáo S05-H lệch với Số thu trong năm (Mã số 85) trên B01/BCQT.

VD khi doi chieu_vd6_02

 

Cách lấy số liệu chỉ tiêu Số thu được trong năm (Mã số 85) trên B01/BCQT: Các phát sinh của TK 531 và mã nguồn. Các hạch toán này lấy tương ứng với Nguồn hoạt động khác để lại hoặc các nguồn con của Nguồn hoạt động khác để lại (tương ứng mã nguồn 6 nếu là dữ liệu chuyển đổi từ các phần mềm Mimosa.NET cũ lên; hoặc tương ứng mã nguồn 7 nếu dữ liệu là tạo mới trên phần mềm Mimosa.NET 2019)

Nguyên nhân 1: Có phát sinh sinh chứng từ giảm thu hạch toán Nợ TK 531.

Giải pháp 1: Vào Tìm kiếm, tìm kiếm xem có chứng từ giảm thu Nợ TK 531/Có TK 111, 112... hay không.

Nguyên nhân 2: Do chứng từ kết chuyển đang kết chuyển hạch toán Nợ TK 911/Có TK 531 số tiền giảm thu làm tăng số thu bên có TK 531 trên báo cáo S05-H.

Nguyên nhân 3: Do thiết lập chi tiết TK 531 chi tiết đến mục, bút toán giảm thu để mục, tiểu mục khác với tiểu mục khi thu nên dẫn đến không đối trừ được khi kết chuyển xác định kết quả hoạt động.

Giải pháp 3: Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản xem lại thiết lập TK 531 nếu chi tiết mục, tiểu mục thì bỏ đi, hoặc tất các chứng từ Thu, giảm thu hạch toán Mục, Tiểu mục giống nhau.

VD khi doi chieu_vd6_03