Đối chiếu Doanh thu (Mã số 10) trên B02/BCTC với Số thu được trong năm của Nguồn hoạt động khác được để lại (Mã số 85) trên B01/BCQT không bằng nhau

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Đối chiếu giữa các báo cáo > B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động và B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động >

Đối chiếu Doanh thu (Mã số 10) trên B02/BCTC với Số thu được trong năm của Nguồn hoạt động khác được để lại (Mã số 85) trên B01/BCQT không bằng nhau

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề: Chỉ tiêu Doanh thu (Mã số 10) trên B02/BCTC với Số thu được trong năm của Nguồn hoạt động khác được để lại (Mã số 85) trên B01/BCQT không bằng nhau:

VD khi doi chieu_vd4_02

 

Cách lấy số liệu

Chỉ tiêu Doanh thu (Mã số 10) trên B02/BCTC: Căn cứ bút toán kết chuyển của TK 531.

Chỉ tiêu Số thu được trong năm của Nguồn hoạt động khác được để lại trên B01/BCQT: Các phát sinh của TK 531 và mã nguồn. Các hạch toán này lấy tương ứng với Nguồn hoạt động khác để lại hoặc các nguồn con của Nguồn hoạt động khác để lại (tương ứng mã nguồn 6 nếu là dữ liệu chuyển đổi từ các phần mềm Mimosa.NET cũ lên; hoặc tương ứng mã nguồn 7 nếu dữ liệu là tạo mới trên phần mềm Mimosa.NET 2019).

Nguyên nhân: Có thể do đơn vị có chứng từ phát sinh TK 531 ở mã nguồn khác với thiết lập trên B01/BCQT.

Hướng xử lý: Sửa lại mã nguồn hoặc thiết lập công thức trên B01/BCQT