Số tiền Có TK 531 ở báo cáo S05-H lệch với Doanh thu (Mã số 10) trên B02/BCTC

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Đối chiếu giữa các báo cáo > S05-H: Bảng cân đối phát sinh, B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động >

Số tiền Có TK 531 ở báo cáo S05-H lệch với Doanh thu (Mã số 10) trên B02/BCTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề: Số tiền Có TK 531 ở báo cáo S05-H lệch với Doanh thu (Mã số 10) trên B02/BCTC

VD khi doi chieu_vd6_01

 

Cách lấy số liệu chỉ tiêu Doanh thu (Mã số 10) trên B02/BCTC: Căn cứ bút toán kết chuyển của TK 531

Nguyên nhân: Có phát sinh sinh chứng từ giảm thu hạch toán Nợ TK 531.

Giải pháp: Vào Tìm kiếm, tìm kiếm xem có chứng từ giảm thu Nợ TK 531/Có TK 111, 112... hay không.