R35.1

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R35.1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET R35.1 (Phát hành ngày 27/08/2019)

Kết nối với phần mềm QLCB để làm giấy rút lương và hạch toán chi phí một cách nhanh chóng