Trả lương cho CBNV qua thẻ ATM

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Không lập bảng lương trên phần mềm >

Trả lương cho CBNV qua thẻ ATM

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

1.1. Rút dự toán tiền gửi trả lương

Nợ TK 1121

Có TK 5111

1.2. Chi trả lương

Nợ TK 334x

Có TK 1121

1.3. Hạch toán chi phí lương/bảo hiểm

Căn cứ bảng tính lương đã được ký duyệt, kế toán lập chứng từ hạch toán tiền lương, bảo hiểm, thuế TNCN:

 Nợ TK 611, 3341

          TK 3321: Bảo hiểm xã hội

TK 3321: Bảo hiểm tai nạn lao động

  TK 3322: Bảo hiểm y tế

  TK 3323: Kinh phí công đoàn

TK 3324: Bảo hiểm thất nghiệp

TK 3335: Thuế TNCN

2. Các bước thực hiện

Kể từ phiên bản R36, phần mềm bổ sung tiện ích Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi để trả lương sinh từ Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm để kế toán trả lương cho cán bộ nhân viên qua thẻ ATM.

Các bước thực hiện:

Sau khi tập hợp đầy đủ các chứng từ gốc như bảng lương có chữ ký của CBNV,... đơn vị rút dự toán thực chi bằng tiền gửi để trả lương cho CBNV.

Các thao tác thực hiện như sau:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

2. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán chuyển khoản lương.

Nhập thông tin Đơn vị trả tiền: CTMT (nếu có), Tài khoản số.

Nhập thông tin Đơn vị nhận tiền: Đơn vị nhận, Địa chỉ, Nộp vào TK, Diễn giải.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.

Rut_TG_tra_luong_1

3. Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị màn hình thông báo, tích chọn Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi để trả lương. Nhấn Đồng ý.

Rut_TG_tra_luong_2

4. Anh/chị kiểm tra các thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi, phần mềm mặc định sinh TK Nợ 1121, TK Có 5111, nghiệp vụ Thực chi đồng thời sinh bút toán hạch toán đồng thời ghi Có TK 008212. Tuỳ vào nghiệp vụ thực tế tại đơn vị để chỉnh sửa bút toán hạch toán cho phù hợp. Nhấn Cất.

Rut_TG_tra_luong_3

5. Nhấn để sinh chứng từ Chi tiền gửi trả lương => chương trình tự động hạch toán TK Nợ 3341, TK Có 1121. Nhấn Cất.

Rut_TG_tra_luong_4

6. Nhấn để sinh chứng từ Chứng từ hạch toán chi phí lương

Rut_TG_tra_luong_5

7.Phần mềm sinh chứng từ hạch toán chi phí lương, tự động hạch toán TK Nợ 61111, TK Có 3341. Nhấn Cất.

Rut_TG_tra_luong_6