Hướng dẫn đặt mua, cập nhật hàng năm, tự động áp dụng GPSD

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng >

Hướng dẫn đặt mua, cập nhật hàng năm, tự động áp dụng GPSD

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Kể từ phiên bản MISA Mimosa.NET 2019 R20, đơn vị có thể dễ dàng đặt mua, cập nhật hàng năm và tự động áp dụng GPSD vào phần mềm.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Xem thêm phim hướng dẫn Tự động áp dụng GPSD tại đây

hmtoggle_plus12.1. Đơn vị có GPSD MISA Mimosa.NET 2019 hoặc MISA Mimosa.NET 2017 còn hạn bảo hành mà chưa được cài đặt vào phần mềm

Đơn vị có GPSD MISA Mimosa.NET 2019 còn hạn bảo hành nhưng chưa được cài đặt vào phần mềm:

1. Khi đăng nhập vào dữ liệu kế toán, hiển thị màn hình cho phép đơn vị xác thực thông tin để tự động áp dụng GPSD:

Chua co GPSD_04_GPSD tu dong

2. Anh/chị vào hòm thư email được hiển thị trên cửa sổ Tự động áp dụng GPSD (Ví dụ trên hình ảnh hướng dẫn ở trên là email [email protected]), lấy thông tin đăng nhập bao gồm Mã khách hàng, Tên đăng nhập, Mật khẩu.

Lưu ý: Mã khách hàng (là mã ĐVQHNS) do đối với đơn vị HCSN thì được ưu tiên lấy theo mã ĐVQHNS của đơn vị.

Chua co GPSD_05_GPSD tu dong

3. Nhập vào màn hình Tự động áp dụng GPSD ở trên, nhấn Áp dụng.

Chua co GPSD_06_GPSD tu dong

4. Phần mềm thông báo thành công.

Chua co GPSD_07_GPSD tu dong

Lưu ý: Trường hợp anh/chị quên mật khẩu để nhập tại màn hình Tự động áp dụng GPSD thì nhấn Quên mật khẩu. Nhập Tên đăng nhập để chương trình gửi mật khẩu về địa chỉ email đó. Nhấn Lấy lại mật khẩu. Sau đó vào hòm thư để lấy lại mật khẩu mới.

Chua co GPSD_08_GPSD tu dong

 

Đơn vị có GPSD MISA Mimosa.NET 2017 còn hạn bảo hành nhưng chưa được cài đặt vào phần mềm:

1. Khi đăng nhập vào dữ liệu của đơn vị và chưa có GPSD, phần mềm hiển thị màn hình như sau

2. Đối với quý đơn vị còn hạn bảo hành GPSD MISA Mimosa.NET 2017, nhấn tại đây để đăng ký GPSD.

GPSD_con han 2017

3. Phần mềm hiển thị màn hình Đăng ký GPSD.

Dang_ky_GPSD_2019_02

Các thao tác đăng ký GPSD, vui lòng xem chi tiết tại đây

hmtoggle_plus12.2 GPSD của đơn vị sắp hết hạn

Trường hợp 1: Nếu GPSD sắp hết hạn và đơn vị đã đăng ký cập nhật hàng năm, thì phần mềm hiển thị màn hình Tự động áp dụng GPSD

Chua co GPSD_04_GPSD tu dong

1. Anh/chị vào hòm thư email được hiển thị trên cửa sổ Tự động áp dụng GPSD (Ví dụ trên hình ảnh hướng dẫn ở trên là email [email protected]), lấy thông tin đăng nhập bao gồm Mã khách hàng, Tên đăng nhập, Mật khẩu.

Lưu ý: Mã khách hàng (là mã ĐVQHNS) do đối với đơn vị HCSN thì được ưu tiên lấy theo mã ĐVQHNS của đơn vị.

Chua co GPSD_05_GPSD tu dong

2. Nhập các thông tin đăng nhập vào màn hình Tự động áp dụng GPSD, nhấn Áp dụng.

Chua co GPSD_06_GPSD tu dong

3. Phần mềm thông báo thành công.

Chua co GPSD_07_GPSD tu dong

Trường hợp 2: Nếu giấy phép sử dụng sắp hết hạn và đơn vị đăng ký chưa cập nhật hàng năm, thì chương trình hiển thị thông báo thời hạn bảo hành còn lại và hướng dẫn đơn vị cập nhật hàng năm (Đăng ký cập nhật hằng năm là cập nhật những nghiệp vụ, tính năng, tiện ích mới của phần mềm sau khi GPSD của đơn vị sắp/đã hết hạn)

Bước 1: Đăng ký cập nhật hằng năm

1. Phần mềm sẽ hiển thị Thông báo thời hạn bảo hành MISA Mimosa.NET 2019. Nhấn tại đây tại Cách 2 để đăng ký trực tuyến với MISA.

Sap_het_han_GDSP tu dong_04

2. Phần mềm hiển thị màn hình Đăng ký cập nhật sử dụng phần mềm MISA.

Tại phần Thông tin đơn vị đăng ký sử dụng phần mềm: phần mềm mặc định 1 số thông tin đơn vị tại Hệ thống\Tuỳ chọn\Thông tin đơn vị, anh/chị nhập thêm 1 số thông tin bắt buộc còn thiếu.

Tại phần Thông tin đơn hàng: nhập lại Số lượng, phần mềm tự động tính Thành tiền dựa vào Đơn giá Số lượng.

Tại phần Thông tin thanh toán: chọn Nguồn kinh phí thanh toán, nhập Hạn thanh toán

Sap_het_han_GDSP tu dong_05

Nhấn Tiếp tục.

3. Phần mềm lấy lên phiếu đăng ký phần mềm dựa vào các thông tin đã khai báo ở bước Thông tin đặt mua. Anh/chị kéo thanh cuộn để xem thêm thông tin khác.

Sap_het_han_GDSP tu dong_06

4. Nhấn Tải phiếu để tải phiếu đăng ký cập nhật (nếu muốn).

5. Nhấn Đăng ký. Phần mềm hiển thị thông báo đăng ký phần mềm thành công và MISA sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Sap_het_han_GDSP tu dong_07

Bước 2: Tự động áp dụng GPSD tự động vào phần mềm

Sau khi hoàn thành thanh toán cho MISA và nhận được thông báo cấp GPSD qua địa chỉ email khách hàng đã khai báo tại Bước Đăng ký cập nhật sử dụng phần mềm MISA thì đơn vị mở phần mềm và thực hiện tự động áp dụng GPSD vào phần mềm:

1. Sau khi đăng nhập thì phần mềm hiển thị màn hình Tự động áp dụng GPSD:

Sap_het_han_GDSP tu dong_01

2. Anh/chị vào hòm thư, lấy thông tin đăng nhập bao gồm Mã khách hàng, Tên đăng nhập, Mật khẩu

3. Nhập vào màn hình Tự động áp dụng GPSD ở trên, nhấn Áp dụng.

Sap_het_han_GDSP tu dong_02

4. Phần mềm hiển thị thông báo áp dụng thành công.

Chua co GPSD_07_GPSD tu dong

hmtoggle_plus12.3. GPSD của đơn vị đã hết hạn

Trường hợp 1: Nếu GPSD đã hết hạn và đơn vị đã cập nhật hàng năm nhưng chưa cài đặt vào phần mềm, thì phần mềm hiển thị màn hình Tự động áp dụng GPSD

Sap_het_han_GDSP tu dong_01

Đơn vị thực hiện tương tự như trường hợp đơn vị đã mua GPSD nhưng chưa cài đặt vào phần mềm để áp dụng tự động giấy phép mới cập nhật hàng năm.

Sap_het_han_GDSP tu dong_02

Trường hợp 2: Nếu giấy phép sử dụng đã hết hạn và đơn vị chưa cập nhật hàng năm, thì chương trình hiển thị thông báo hết hạn bảo hành và hướng dẫn đơn vị đăng ký cập nhật hàng năm (Đăng ký cập nhật hằng năm là cập nhật những nghiệp vụ, tính năng, tiện ích mới của phần mềm sau khi GPSD của đơn vị sắp/đã hết hạn)

Bước 1: Thực hiện cập nhật hàng năm trực tuyến

1. Khi đăng nhập vào phần mềm có GPSD đã hết hạn, phần mềm hiển thị Thông báo thời hạn bảo hành MISA Mimosa.NET 2019 đã hết hạn.

2. Nhấn tại đây tại Cách 2 để đăng ký trực tuyến với MISA.

Sap_het_han_GDSP tu dong_4

3. Phần mềm hiển thị màn hình Đăng ký cập nhật sử dụng phần mềm MISA.

Tại phần Thông tin đơn vị đăng ký sử dụng phần mềm: phần mềm mặc định 1 số thông tin đơn vị tại Hệ thống\Tuỳ chọn\Thông tin đơn vị, anh/chị nhập thêm 1 số thông tin bắt buộc còn thiếu.

Tại phần Thông tin đơn hàng: nhập lại Số lượng, phần mềm tự động tính Thành tiền dựa vào Đơn giá Số lượng.

Tại phần Thông tin thanh toán: chọn Nguồn kinh phí thanh toán, nhập Hạn thanh toán.

Sap_het_han_GDSP tu dong_05

Nhấn Tiếp tục.

4. Phần mềm lấy lên phiếu đăng ký phần mềm dựa vào các thông tin đã khai báo ở bước Thông tin đặt mua. Anh/chị kéo thanh cuộn để xem thêm thông tin khác.

Sap_het_han_GDSP tu dong_06

5. Nhấn Tải phiếu để tải phiếu đăng ký cập nhật (nếu muốn).

6. Nhấn Đăng ký. Phần mềm hiển thị thông báo đăng ký phần mềm thành công và MISA sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Sap_het_han_GDSP tu dong_07

Bước 2: Tự động áp dụng GPSD tự động vào phần mềm

Sau khi hoàn thành thanh toán cho MISA và nhận được thông báo cấp GPSD qua địa chỉ email khách hàng đã khai báo tại Bước Đăng ký cập nhật sử dụng phần mềm MISA thì đơn vị mở phần mềm và thực hiện tự động áp dụng GPSD vào phần mềm:

1. Sau khi đăng nhập thì phần mềm hiển thị màn hình Tự động áp dụng GPSD:

Sap_het_han_GDSP tu dong_01

2. Anh/chị vào hòm thư email được hiển thị trên cửa sổ Tự động áp dụng GPSD (Ví dụ trên hình ảnh hướng dẫn ở trên là email [email protected]), lấy thông tin đăng nhập bao gồm Mã khách hàng, Tên đăng nhập, Mật khẩu

3. Nhập vào màn hình Tự động áp dụng GPSD ở trên, nhấn Áp dụng.

Sap_het_han_GDSP tu dong_02

4. Phần mềm hiển thị thông báo áp dụng thành công.

Chua co GPSD_07_GPSD tu dong

hmtoggle_plus12.2. Đơn vị chưa có GPSD

Khi đơn vị đăng nhập vào dữ liệu kế toán, dựa vào Mã QHNS đã khai báo khi tạo dữ liệu, phần mềm kiểm tra xem dữ liệu đã được đăng ký GPSD chưa và khách hàng đã mua GPSD chưa (bằng cách kết nối với MISA Cloud Center để tự động nhận diện)

Đơn vị chưa mua GPSD thì thực hiện theo 2 bước như sau:

Bước 1: Đặt mua GPSD ngay trên phần mềm

1. Khi đăng nhập vào dữ liệu của đơn vị và chưa có GPSD, phần mềm hiển thị màn hình như sau:

2. Nhấn tại đây tại Cách 2: Đăng ký trực tuyến với MISA.

Chua co GPSD_01_dat_mua

3. Phần mềm hiển thị màn hình Đặt mua phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 để anh/chị đặt mua trực tuyến ngay trên phần mềm:

Tại phần Thông tin đơn vị đăng ký sử dụng phần mềm: phần mềm mặc định 1 số thông tin đơn vị khi tạo mới DLKT, anh/chị nhập thêm 1 số thông tin bắt buộc còn thiếu.

Tại phần Thông tin đơn hàng: nhập lại Số lượng, phần mềm tự động tính Thành tiền dựa vào Đơn giá Số lượng.

Tại phần Thông tin thanh toán: chọn Nguồn kinh phí thanh toán, nhập Hạn thanh toán.

Chua co GPSD_02_dat_mua

Nhấn Tiếp tục.

4. Phần mềm lấy lên phiếu đăng ký phần mềm dựa vào các thông tin đã khai báo ở bước Thông tin đặt mua. Anh/chị kéo thanh cuộn để xem thêm thông tin khác.

Chua co GPSD_03_dat_mua

5. Nhấn Đăng ký. Phần mềm hiển thị thông báo đăng ký phần mềm thành công và MISA sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chua co GPSD_04_dat_mua

Bước 2: Tự động áp dụng GPSD vào phần mềm

Sau khi hoàn thành thanh toán cho MISA và nhận được thông báo cấp GPSD qua địa chỉ email khách hàng đã khai báo tại Bước Đăng ký cập nhật sử dụng phần mềm MISA thì đơn vị mở phần mềm và thực hiện tự động áp dụng GPSD vào phần mềm:

1. Khi đăng nhập vào dữ liệu kế toán, hiển thị màn hình cho phép đơn vị xác thực thông tin để tự động áp dụng GPSD.

Chua co GPSD_04_GPSD tu dong

2. Anh/chị vào hòm thư email được hiển thị trên cửa sổ Tự động áp dụng GPSD (Ví dụ trên hình ảnh hướng dẫn ở trên là email [email protected]), xem thông tin email cấp tài khoản đăng nhập MISA Cloud Center, lấy thông tin đăng nhập bao gồm Mã khách hàng, Tên đăng nhập, Mật khẩu.

Lưu ý: Mã khách hàng (là mã ĐVQHNS) do đối với đơn vị HCSN thì được ưu tiên lấy theo mã ĐVQHNS của đơn vị.

Chua co GPSD_05_GPSD tu dong

3. Nhập vào màn hình Tự động áp dụng GPSD ở trên, nhấn Áp dụng.

Chua co GPSD_06_GPSD tu dong

4. Phần mềm thông báo thành công.

Chua co GPSD_07_GPSD tu dong

Lưu ý: Trường hợp anh/chị quên mật khẩu để nhập tại màn hình Tự động áp dụng GPSD thì nhấn Quên mật khẩu. Nhập Tên đăng nhập để chương trình gửi mật khẩu về địa chỉ email đó. Nhấn Lấy lại mật khẩu. Sau đó vào hòm thư để lấy lại mật khẩu mới.

Chua co GPSD_08_GPSD tu dong