R18

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R18

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

*Tính năng mới:

1. Khách hàng mong muốn lập được giấy đề nghị thanh toán tạm ứng/ứng trước theo từng tiểu mục tạm ứng, cần thanh toán để đáp ứng yêu cầu của kho bạc

2. Kế toán muốn xem công thức báo cáo mẫu số 01-SDKP/ĐVDT và mẫu số 02-SDKP/ĐVDT để đối chiếu dễ dàng

3. Kế toán muốn báo cáo B03a/BCTC -Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp lên số liệu đúng quy định tại TT107/2017/TT-BTC

4. Kế toán muốn in được Danh sách chứng từ rút dự toán theo thứ tự ngày hạch toán từ nhỏ đến lớn theo từng quý để dễ dàng kẹp và lưu trữ chứng từ kèm theo

5. Khi in giấy rút dự toán C2-02a, C2-02b, kế toán muốn tài khoản đơn vị nhận tiền hiển thị đúng tài khoản cần chuyển tiền và hiển thị thông tin số CMND của người nhận tiền để không mất công ghi bằng tay

6. Kế toán mong muốn khi xem Phiếu nhập kho/Phiếu xuất kho có thể xem được hạch toán Nợ/Có của các tài khoản để nhận biết được loại vật tư, hàng hóa nhập kho/xuất kho và xem chi tiết được hạch toán

7. Kế toán muốn hiển thị được thông tin bảng kê chứng từ thanh toán kèm theo trên giấy C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử để đáp ứng nhu cầu kiểm soát chi của kho bạc

8. Khách hàng muốn in tất cả các kho trên cùng một sổ kho để không phải ký nhiều lần và mẫu S21-H hiển thị đúng theo mẫu TT 107

9. Khách hàng muốn xem báo cáo Tổng hợp tình hình kinh phí dự án để nộp cấp trên

10. Khách hàng mong muốn khi hạch toán chứng từ chi tiết đến tiết tiểu mục thì Phụ biểu F01-01/BCQT lên đúng số liệu theo tiết tiểu mục

11. Kế toán mong muốn có thể dễ dàng sử dụng được phần mềm khi đã có giấy phép sử dụng hoặc hỗ trợ đăng ký mua/gia hạn để có được GPSD

12. Kế toán muốn khi in giấy rút dự toán ngân sách thì thể hiện được mã dự phòng để đáp ứng yêu cầu kho bạc sử dụng mã dự phòng trên hệ thống TABMIS theo đặc thù đơn vị

13. Kế toán mong muốn được hướng dẫn khi sai lệch trên báo cáo Mẫu số 01, Mẫu số 02 với kho bạc để chỉnh sửa dễ dàng hơn

14. Kế toán mong muốn chuyển đổi dữ liệu (gồm danh mục và chứng từ phát sinh) nhanh chóng từ phần mềm IMAS sang phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 để giảm thiểu thời gian thao tác của kế toán

 

Chi tiết thay đổi:

1. Khách hàng mong muốn lập được giấy đề nghị thanh toán tạm ứng/ứng trước theo từng tiểu mục tạm ứng, cần thanh toán để đáp ứng yêu cầu của kho bạc.

Từ phiên bản R18, phần mềm hỗ trợ kế toán lập được Mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng/ứng trước (TT 77/2017/TT-BTC) theo từng tiểu mục tạm ứng, cần thanh toán trong kỳ đồng thời không cần hiển thị mục cha lên trên giấy thanh toán tạm ứng để đáp ứng yêu cầu của kho bạc.

Chi tiết thay đổi:

Bổ sung tham số cho phép chọn Thanh toán đến tiểu mục tạm ứng khi in Mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng/ứng trước (TT 77/2017/TT-BTC) hoặc Mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng/ứng trước (TT 77/2017/TT-BTC) (mẫu tuỳ chỉnh).

R18.1_anh 1

Khai báo tham số báo cáo xong, nhấn Đồng ý. Phần mềm chỉ hiển thị số liệu của Tiết tiểu mục trên báo cáo.

R18.1_anh 2

Lưu ý:

o Với Mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng/ứng trước (TT 77/2017/TT-BTC): Khi thanh toán đến tiểu mục thì mẫu in ra chỉ hiển thị tiểu mục.

o Với Mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng/ứng trước (TT 77/2017/TT-BTC) (mẫu tuỳ chỉnh): khi thanh toán đến tiểu mục mà mẫu tuỳ chỉnh vẫn có nhóm Mục thì khi in vẫn sẽ hiển thị Mục. Nếu không cần hiển thị Mục thì anh/chị sẽ vào tuỳ chỉnh mẫu để sửa lại cho phù hợp với nhu cầu tại đơn vị.

 

2. Kế toán muốn xem công thức báo cáo mẫu số 01-SDKP/ĐVDT và mẫu số 02-SDKP/ĐVDT để đối chiếu dễ dàng.

   Từ phiên bản R18, phần mềm bổ sung thêm công thức để lấy số liệu lên Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc và Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước giúp kế toán đối chiếu được dễ dàng.

Chi tiết thay đổi:

Tại chức năng Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính, bổ sung thêm 2 báo cáo cho phép hiển thị công thức được thiết lập cho 2 báo cáo này:

o Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc

o Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước

R18.2_anh 1

Nhấn Chọn. Phần mềm hiển thị công thức của báo cáo vừa chọn.

R18.2_anh 2

3. Kế toán muốn báo cáo B03a/BCTC -Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp lên số liệu đúng quy định tại TT107/2017/TT-BTC.

Từ phiên bản R18, phần mềm cập nhật báo cáo B03a/BCTC -Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp lên số liệu đúng quy định tại TT107/2017/TT-BTC.

Chi tiết thay đổi:

Theo hướng dẫn về phương pháp lập các chỉ tiêu trên báo cáo B03a/BCTC, các chỉ tiêu về các khoản chi (gồm chỉ tiêu số 10, 11, 12, 13) phải được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

Bổ sung thêm nghiệp vụ rút tiền từ NSNN cấp để mua NVL, tài sản vào chỉ tiêu mã số 02.

Bổ sung công thức vào chỉ tiêu 12 - Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ lấy số liệu phát sinh TK 111, 112 đối ứng TK 141.

Sửa lại công thức của lưu chuyển tiền tệ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính

Để in báo cáo, anh/chị vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\B03a/BCTC -Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp).

R18.3_anh 1

 

4. Kế toán muốn in được Danh sách chứng từ rút dự toán theo thứ tự ngày hạch toán từ nhỏ đến lớn theo từng quý để dễ dàng kẹp và lưu trữ chứng từ kèm theo.

Từ phiên bản R18, phần mềm cho phép kế toán in được Danh sách chứng từ rút dự toán cùng hồ sơ đi kèm theo thứ tự ngày phát sinh (ngày hạch toán) từ nhỏ đến lớn và nhóm chứng từ để dễ dàng theo dõi, kiểm tra.

Chi tiết thay đổi:

Phần mềm sửa lại danh sách in trên các màn hình danh sách:

o Giấy rút dự toán

o Phiếu thu

o Phiếu chi

o Thu tiền gửi

o Chi tiền gửi

Để chọn các chứng từ phát sinh theo quý, anh/chị thực hiện như sau:

o Nhấn vào biểu tượng tam giác bên cạnh chức năng Nạp.

o Chọn kỳ kế toán theo mong muốn của đơn vị.

o Tuỳ chọn tích chọn xem chứng từ Đã ghi sổ, Chưa ghi sổ hay xem Cả hai.

o Nhấn Đồng ý.

R18.4_anh 1

Để in các chứng từ theo thứ tự ngày hạch toán từ nhỏ đến lớn, anh/chị nhấn chuột vào dòng Ngày HT, nhấn In.

R18.4_anh 2

Phần mềm sắp xếp theo thứ tự ngày hạch toán từ nhỏ đến lớn theo quý giống màn hình danh sách đồng thời bổ sung thêm dòng Tổng cộng số tiền.

R18.4_anh 3

 

5. Khi in giấy rút dự toán C2-02a, C2-02b, kế toán muốn tài khoản đơn vị nhận tiền hiển thị đúng tài khoản cần chuyển tiền và hiển thị thông tin số CMND của người nhận tiền để không mất công ghi bằng tay.

Từ phiên bản R18, khi in giấy rút dự toán C2-02a/NS, C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo TT 77/2017/TT-BTC tại các đơn vị thông thường và tại các đơn vị đặc thù Tổng cục thống kê, phần mềm lấy lên tài khoản đơn vị nhận tiền hiển thị đúng tài khoản cần chuyển tiền và hiển thị thông tin số CMND của người nhận tiền để không mất công ghi bằng tay.

Chi tiết thay đổi:

Khi in C2-02a/NS, C2-02b/NS tại các đơn vị thông thường và tại các đơn vị đặc thù Tổng cục thống kê thì thông tin số CMND sẽ hiển thị như sau:

oTrên màn hình Rút dự toán tiền mặt: Nếu Người lĩnh tiền thuộc đối tượng cán bộ thì lấy thông tin CMND, Ngày cấp, Nơi cấp được khai báo trong danh mục cán bộ. Nếu Người lĩnh tiền thuộc danh mục KH, NCC thì lấy thông tin CMND, Ngày cấp, Nơi cấp của người liên hệ.

oTrên màn hình Phiếu thu, Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ: Nếu Người nộp thuộc đối tượng cán bộ thì lấy thông tin CMND, Ngày cấp, Nơi cấp được khai báo trong danh mục cán bộ. Nếu Người lĩnh tiền thuộc danh mục KH, NCC thì lấy thông tin CMND, Ngày cấp, Nơi cấp của người liên hệ.

Ví dụ trên màn hình Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ:

R18.5_anh 1

 

6. Kế toán mong muốn khi xem Phiếu nhập kho/Phiếu xuất kho có thể xem được hạch toán Nợ/Có của các tài khoản để nhận biết được loại vật tư, hàng hóa nhập kho/xuất kho và xem chi tiết được hạch toán.

Trước đây, khi in các phiếu nhập kho, xuất kho chưa có thông tin TK Nợ/TK Có mà kế toán phải tự sửa tay làm mất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót. Kể từ phiên bản R18, phần mềm sẽ lấy lên thông tin hạch toán TK Nợ/TK Có khi in các phiếu nhập kho, xuất kho để nhận biết được loại vật tư hàng hoá nhập kho/xuất kho và chi tiết hạch toán.

Chi tiết thay đổi:

Bổ sung tham số Hiển thị thông tin hạch toán tại các mẫu sau:

oC30-HD: Phiếu nhập kho

oC30-HD: Phiếu nhập kho (2 liên)

oC30-HD: Phiếu nhập kho (có thuế)

oC30-HD: Phiếu xuất kho

oC30-HD: Phiếu xuất kho (2 liên)

R18.6_anh 1

Nhấn Đồng ý trên tham số. Phần mềm lấy lên thông tin hạch toán.

R18.6_anh 2

Ngoài ra, khi in Phiếu xuất kho từ chứng từ Nhập mua bằng chuyển khoản kho bạc thì tham số hiển thị như sau:

R18.6_anh 3

7. Kế toán muốn hiển thị được thông tin bảng kê chứng từ thanh toán kèm theo trên giấy C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử để đáp ứng nhu cầu kiểm soát chi của kho bạc.

Trước đây, khi in mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử thì chưa hiển thị thông tin bảng kê chứng từ thanh toán kèm theo nên kế toán phải tự sửa tay ngoài file excel mất rất nhiều thời gian. Kể từ phiên bản R18, khi in mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử, chương trình sẽ hiển thị thông tin bảng kê chứng từ thanh toán kèm theo để đáp ứng nhu cầu kiểm soát chi của kho bạc.

Chi tiết thay đổi:

Bổ sung tham số Thông tin bổ sung khi in mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

oNhập nội dung vào ô Thông tin bổ sung.

R18.7_anh 1

oNhấn Đồng ý.

R18.7_anh 2

Đồng thời, phần mềm cũng hiển thị được thông tin bảng kê chứng từ thanh toán kèm theo trên mẫu C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử.

oNhập nội dung vào ô Thông tin bổ sung.

R18.7_anh 3

oNhấn Đồng ý.

R18.7_anh 4

Lưu ý: Khi thực hiện Kết xuất dữ liệu để kết nối đến Kho bạc nhà nước thì không đáp ứng nghiệp vụ này.

 

8. Khách hàng muốn in tất cả các kho trên cùng một sổ kho để không phải ký nhiều lần và mẫu S21-H hiển thị đúng theo mẫu TT 107.

 Từ phiên bản R18, phần mềm hỗ trợ kế toán in tất cả các kho trên cùng một sổ kho để không phải ký nhiều lần đồng thời cập nhật lại mẫu S21-H: Sổ kho để đúng theo mẫu thông tư 107/2017/TT-BTC.

Chi tiết thay đổi:

Bổ sung thêm giá trị Mẫu tổng hợp trên tham số báo cáo khi in S21-H: Sổ kho.

R18.8_anh 1

Nhấn Đồng ý, phần mềm in tất cả các kho và người dùng chỉ ký 1 lần dưới trang cuối cùng của báo cáo.

R18.8_anh 2

Đồng thời, phần mềm cập nhật lại mẫu S21-H: Sổ kho theo TT 107/2017/TT-BTC.

R18.8_anh 3

 

9. Khách hàng muốn xem báo cáo Tổng hợp tình hình kinh phí dự án để nộp cấp trên.

Từ phiên bản R18, phần mềm hỗ trợ kế toán xem được báo cáo Tổng hợp tình hình kinh phí dự án để nộp cấp trên để phản ánh tổng hợp các nguồn kinh phí sử dụng và đề nghị quyết toán theo từng dự án.

Chi tiết thay đổi:

Để in được báo cáo có số liệu, anh/chị cần tích chọn Quản lý CTMT, Dự án tại Hệ thống\Tuỳ chọn\Nghiệp vụ:

R18.9_anh 1

Để in báo cáo, thực hiện như sau:

o Vào Báo cáo\Báo cáo khác\Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí dự án.

o Khai báo tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.

R18.9_anh 2

 

10. Khách hàng mong muốn khi hạch toán chứng từ chi tiết đến tiết tiểu mục thì Phụ biểu F01-01/BCQT lên đúng số liệu theo tiết tiểu mục.

Trước đây, khi in Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại thì không lên được số liệu theo tiết tiểu mục đơn vị đã hạch toán, kế toán phải kết xuất ra file excel để thêm dòng tiết tiểu mục. Kể từ phiên bản R18, phần mềm hỗ trợ in Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại lên đúng số liệu theo tiết tiểu mục.

Chi tiết thay đổi:

Tại Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung, tích chọn Hạch toán đến tiết tiểu mục.

R18.10_anh 1

Để in được báo cáo, thực hiện như sau:

o Vào Báo cáo\Báo cáo quyết toán\Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

o Phần mềm bổ sung thêm giá trị Mẫu tiết tiểu mục trên tham số báo cáo.

R18.10_anh 2

o Nhấn Đồng ý.

R18.10_anh 3

 

11. Kế toán mong muốn có thể dễ dàng sử dụng được phần mềm khi đã có giấy phép sử dụng hoặc hỗ trợ đăng ký mua/gia hạn để có được GPSD.

Kể từ phiên bản R18, đơn vị có thể dễ dàng nhận biết cách lấy file GPSD từ MISA Cloud Center khi đăng ký GPSD.

Chi tiết thay đổi:

Khi đơn vị đăng nhập vào dữ liệu kế toán, dựa vào Mã QHNS đã khai báo khi tạo dữ liệu, phần mềm kiểm tra xem dữ liệu đã được đăng ký GPSD chưa và khách hàng đã mua GPSD chưa (bằng cách kết nối với MISA Cloud Center để tự động nhận diện) để hướng dẫn áp dụng tự động GPSD.

Mời anh/chị xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

12. Kế toán muốn khi in giấy rút dự toán ngân sách thì thể hiện được mã dự phòng để đáp ứng yêu cầu kho bạc sử dụng mã dự phòng trên hệ thống TABMIS theo đặc thù đơn vị.

Từ phiên bản R18, phần mềm bổ sung thông tin Mã dự phòng khi in mẫu C2-02a/NS và C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo TT 77/2017/TT-BTC để đáp ứng yêu cầu kho bạc sử dụng mã dự phòng trên hệ thống TABMIS theo đặc thù đơn vị.

Chi tiết thay đổi:

Anh/chị tích chọn Theo dõi theo mã dự phòng tại Hệ thống\Tuỳ chọn\Kho bạc.

R18.12_anh 1

Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ tại đơn vị và phải chọn mã dự phòng khi hạch toán.

Thực hiện in mẫu C2-02a/NS và C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo TT 77/2017/TT-BTC có hiển thị mã dự phòng.

Trên màn hình tham số báo cáo, chọn tab Cách hiển thị.

Tích chọn Nhóm dữ liệu theo tính chất nguồn và mã dự phòng.

R18.12_anh 3

Nhấn Đồng ý.

R18.12_anh 2

13. Kế toán mong muốn được hướng dẫn khi sai lệch trên báo cáo Mẫu số 01, Mẫu số 02 với kho bạc để chỉnh sửa dễ dàng hơn.

Kể từ phiên bản R18, phần mềm bổ sung câu thông báo Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu khi in Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạcMẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước (áp dụng cho Quyết định số 4377/QĐ-KBNN, Quyết định số 4377/QĐ-KBNN (Mẫu tuỳ chỉnh), TT 61/2014/TT-BTC, TT 61/2014/TT-BTC (Mẫu tuỳ chỉnh)) để người dùng biết được các nguyên nhân và cách khắc phục của từng vấn đề trên từng báo cáo.

Chi tiết thay đổi:

Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc, chọn in Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc hoặc Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước.

Nhấn Xem chi tiết trên câu thông báo thì chương trình sẽ chuyển sang các trang hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu của Mẫu số 01 và Mẫu số 02.

R18.14_anh 1

 

14. Kế toán mong muốn chuyển đổi dữ liệu (gồm danh mục và chứng từ phát sinh) nhanh chóng từ phần mềm IMAS sang phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 để giảm thiểu thời gian thao tác của kế toán.

Từ phiên bản R18, phần mềm cho phép xuất khẩu danh mục và chứng từ phát sinh từ phần mềm IMAS sang phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 một cách nhanh chóng để giảm thiểu thời gian thao tác của kế toán.

XK IMAS_2

 

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây