Nhập số dư của các TK 511, 512 (phí, lệ phí, học phí,...) từ QĐ 19 lên TT 107

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu > Chuyển số dư của các TK theo hệ thống TK cũ từ QĐ 19 lên TT 107 >

Nhập số dư của các TK 511, 512 (phí, lệ phí, học phí,...) từ QĐ 19 lên TT 107

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Vấn đề 1: Nếu là số dư của nguồn phí, lệ phí khấu trừ được để lại nằm trong danh mục Phí, lệ phí

Trường hợp 1: Đối với phần đã chi năm 2017 và chờ quyết toán năm 2018 (số dư cũ ở TK 511, 6611) thì theo dõi như thế nào ở năm 2018 khi nhận được thông báo duyệt quyết toán?

Hướng dẫn: Phần này sẽ theo dõi ở ngoài và lập chứng từ quyết toán ở ngoài không nhập vào phần mềm.

Trường hợp 2: Đối với phần thu được phí, lệ phí năm 2017 và chuyển sang năm 2018 phần còn lại để sử dụng tiếp thì theo dõi như thế nào ở năm 2018?

Hướng dẫn: Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu. Nhập số dư cho Nợ TK 11*, Có TK 3373, Nợ TK 014.

Trường hợp 3: Trích 1 phần phí, lệ phí để lại cho nguồn cải cách tiền lương

Hướng dẫn: Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu. Nhập số dư cho Nợ TK 421, Có TK 468

hmtoggle_plus1Vấn đề 2: Nếu số dư nguồn học phí, viện phí năm trước còn dư (Có TK 511, 521)

Hướng dẫn:

1. Năm nay, nhập đầu kỳ bên Dư Có TK 421 đối với dư Nợ TK 111, 112.

2. Trong năm sau, nếu có phát sinh chi tiền sẽ hạch toán Nợ TK 642, 154/Có TK 111, 112.

Lưu ý: Để in báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động mẫu B01/BCQT có thể hiện được số dư đầu kỳ của nguồn này. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.