Số dư dự toán còn lại năm trước chuyển sang năm nay (TK 008)

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu > Chuyển số dư của các TK theo hệ thống TK cũ từ QĐ 19 lên TT 107 >

Số dư dự toán còn lại năm trước chuyển sang năm nay (TK 008)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ví dụ: Trong năm 2017, dự toán nhận về chi tiết như sau:

- Nguồn thường xuyên là 1 tỷ (Nợ TK 0081: 1tỷ). Trong năm đã rút về để chi là 850tr (Có TK 0081: 850tr), còn dư 150tr,

- Nguồn không thường xuyên là 250tr (Nợ 0082: 250tr). Trong năm đã rút về sử dụng là 200tr (Có 0082: 200tr), còn dư 50tr.

Hướng dẫn: Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu. Khai báo dư Nợ cho các TK 00811 và 00812 tương ứng với số dự toán còn lại ở kho bạc năm trước.

- Nguồn thường xuyên:

So du TK 008_01

- Nguồn không thường xuyên:

So du TK 008_02