Kiểm tra tiền gửi

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 2. Kiểm tra Tiền mặt, Tiền gửi >

Kiểm tra tiền gửi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp số dư cuối kỳ trên Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc bị âm, chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết thể hiện thông tin: Tài khoản hạch toán, Tài khoản ngân hàng, Loại tiền và Số tiền bị âm vào cuối kỳ.

2. Doi chieu TG_01

Trường hợp này kế toán cần kiểm tra và chỉnh sửa lại cho đúng thực tế bằng cách:

1. Nhấn vào Số hiệu tài khoản => chương trình sẽ chuyển sang màn hình Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc để kiểm tra báo cáo để xác định nguyên nhân và cách xử lý.

2. Có thể kiểm tra nhanh theo các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra cột Còn lại để xác định thời điểm báo cáo bắt đầu bị âm.

2. Doi chieu TG_03

Bước 2: So sánh số còn lại đầu kỳ và các chứng từ thu, chi tiền gửi trước thời điểm này với Sổ phụ ngân hàng\Sao kê ngân hàng (đối với các tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng) hoặc với Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (đối với các tài khoản tiền gửi mở tại Kho bạc).