2. Kiểm tra Tiền mặt, Tiền gửi

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách >

2. Kiểm tra Tiền mặt, Tiền gửi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

1. Tại mục 2. Tiền mặt, tiền gửi, nhấn Kiểm tra.

2. Doi chieu TM_01

2. Chương trình hiển thị báo cáo kiểm tra tiền mặt, tiền gửi bao gồm các nội dung sau:

2. Doi chieu TM_TG_BC CHUNG

Kiểm tra tiền mặt

Kiểm tra tiền gửi