Kiểm tra tiền mặt

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 2. Kiểm tra Tiền mặt, Tiền gửi >

Kiểm tra tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp số dư cuối kỳ trên Sổ quỹ tiền mặt bị âm, chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết thể hiện thông tin: Tài khoản, Loại tiền và Số tiền bị âm vào cuối kỳ.

2. Doi chieu TM_02

Trường hợp này kế toán cần kiểm tra và chỉnh sửa lại cho đúng thực tế bằng cách:

1. Nhấn vào Số hiệu tài khoản => chương trình sẽ chuyển sang màn hình Sổ quỹ tiền mặt để kiểm tra báo cáo để xác định nguyên nhân và cách xử lý.

2. Có thể kiểm tra nhanh theo các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra số tồn đầu kỳ xem đã chính xác chưa.

Bước 2: Kiểm tra cột Tồn để xác định thời điểm báo cáo bắt đầu bị âm.

2. Doi chieu TM_04

Bước 3: Kiểm tra các chứng từ thu, chi trước thời điểm này để xác định nguyên nhân gây ra sai lệch. Có thể xảy ra các trường hợp sau:

o Chi quá số thực tế; Thu nhỏ hơn số thực tế; Nhập sai tỷ giá trong trường hợp thu/chi bằng ngoại tệ => Chỉnh lại số tiền thu, chi/tỷ giá trên chứng từ cho đúng thực tế.

o Bỏ sót chứng từ thu tiền => Lập bổ sung chứng từ thu tiền.

o Nhập trùng chứng từ chi tiền => Xoá bỏ chứng từ chi tiền bị trùng.