Danh sách các chứng từ chưa có hạch toán ngoại bảng

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 6. Kiểm tra hạch toán chính và hạch toán ngoại bảng >

Danh sách các chứng từ chưa có hạch toán ngoại bảng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp các chứng từ chưa có hạch toán ngoại bảng thì chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết như sau:

R23 bang can doi phat sinh 16

Trường hợp này, kế toán xử lý như sau:

1. Trên màn hình báo cáo, tích vào số hiệu chứng từ để mở chứng từ có chênh lệch lên.

2. Nhấn Bỏ ghi\Sửa, nhấn vào Cập nhật hạch toán đồng thời để phần mềm cập nhật lại số đúng, rồi nhấn Cất.

R23 bang can doi phat sinh 17