Kiểm tra số dư tài khoản doanh thu chi phí

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 10. Kiểm tra bảng cân đối phát sinh tài khoản >

Kiểm tra số dư tài khoản doanh thu chi phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp có các tài khoản doanh thu chi phí chưa kết chuyển hết và còn số dư cuối kỳ thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

10. Kiem tra bang can doi phat sinh_04

Trường hợp này Kế toán thực hiện như sau:

1. Nhấn Tìm kiếm. Chọn điều kiện tìm kiếm, nhấn Tìm.

2. Lọc theo Loại chứng từ Xác định kết quả hoạt động.

R23 bang can doi phat sinh 9

Nếu chưa có chứng từ Xác định kết quả hoạt động thì thực hiện lập. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Nếu đã có chứng từ trước đó thì xoá chứng từ đó đi để lập lại.