Kiểm tra tính chất của tài khoản so với chế độ hiện hành

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 10. Kiểm tra bảng cân đối phát sinh tài khoản >

Kiểm tra tính chất của tài khoản so với chế độ hiện hành

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp Bảng cân đối kế toán lên sai số liệu thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

10. Kiem tra bang can doi phat sinh_03

Nguyên nhân dẫn đến Bảng cân đối kế toán lên sai số liệu là do các tài khoản đang thiết lập tính chất Nợ, Có, Lưỡng tính không phù hợp với chế độ kế toán hiện hành. Trường hợp này Kế toán cần thiết lập lại tính chất tài khoản cho đúng với quy định hiện hành:

1. Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản.

2. Kích đúp chuột vào tài khoản cần sửa lại tính chất tài khoản.

3. Tại cột Tính chất, chọn Dư Nợ, Dư có hay Lưỡng tính. Nhấn Cất.

R23 bang can doi phat sinh 7