11. Kiểm tra Báo cáo tài chính

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách >

11. Kiểm tra Báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

1. Nhấn Kiểm tra tại phần 11. Báo cáo tài chính để chương trình chỉ ra các chênh lệch.

R41-6-kiem tra BCTC-02

2. Khi có các chênh lệch, chương trình cũng hướng dẫn anh/chị xem hướng dẫn để khắc phục bằng cách nhấn tại đây.

Xem hướng dẫn cách khắc phục tại đây.

R41-6-kiem tra BCTC-03